Home

Karbonylové sloučeniny mezomerní efekt

Karbonylové sloučeniny - Studuju

KARBONYLOVÉ SLOUČENINY Mezi karbonylové slou čeniny pat ří deriváty uhlovodík ů, jejichž molekuly obsahují funk ční skupinu Tato skupina se nazývá karbonylová funk ční skupina, nebo také oxoskupina a slou čeniny, které ji obsahují, nazýváme karbonylové slou čeniny nebo oxoslou čeniny.Obecn ě budem Reakce . o NUKLEOFILNÍ ADICE probíhá navázáním nukleofilního činidla na uhlík karbonylové sloučeniny, např. § vznik poloacetalů a acetalů - reakcí alkoholu a karbonylové sloučeniny (uhlík karbonylu je napaden volným elektronovým párem kyslíkového atomu hydroxylové skupiny alkoholu) § aldolová kondenzace - účinkem silné báze se z molekuly karbonylové. Karbonylové sloučeniny = aldehydy a ketony Aldehydy: - vznikají náhradou dvou atomů H vázaných na uhlík atomem kyslíku na okraji řetězce (připojením dvou vodíků nebo jednoho vodíku a jednoho alkylu, popř. alkylu ke karbonylové skupině) jev, kdy sloučeniny mají stejný sumární vzorec, ale liší se chemickými a fyzikálními vlastnostmi; konstituční izomerie. řetězová (liší se uspořádáním, tvarem uhlíkového řetězce) polohová (liší se polohou substituentů/násobné vazby) funkční = skupinová (liší se typem funkční skupiny

Vysvětlete indukční a mezomerní efekt hydroxylové skupiny. Které struktury alkoholů nejsou stabilní? Ke kterým reakcí jsou karbonylové sloučeniny nejochotnější a proč? Seřaďte podle vzrůstající kyselosti: b) 2-methylpropan-2-ol,butan-1-ol, butan-2-ol Napište rovnice : a) adice vody na propen(včetně mechanismu - Alkyly mají kladný indukční efekt - hůře probíhá reakce- Tvorba poloacelátů ® aceláty- Reakce karbonylové sloučeniny a alkoholu- Př. Aceton + metanol ® acetal + voda. 2) Oxidace . a) Aldehydy - karboxylové kyseliny- CH 3 CHO + 1/2O 2 ® CH 3 COOH. Cílem prezentace je vysvětlit pojem karbonylových sloučenin, aldehydů a ketonů, jejich názvosloví, vlastnosti a užití. Součástí učebního materiálu je pracovní list s vlastním hodnocením Mezomerní efekt. Mezomerní efekt spočívá v tom, že poskytují elektrony, z volného elektronového páru do konjugace aromatického jádra. Díky těmto elektronům dochází k posunu π elektronů a ke zvýšení elektronové hustoty v polohách orto a para Karbonylové sloučeniny mbohuslav. Loading... Unsubscribe from mbohuslav? Mezomerní efekt -M - Duration: 7:59. mbohuslav 6,850 views. 7:59. Čo je to elektrický prúd

Karbonylové sloučeniny = aldehydy a ketony - DobréZnámky

Mezomerní efekt. Kromě indukčního efektu existuje i tzv. mezomerní efekt, který se za určitých okolností šíří prostřednictvím elektronů násobných vazeb a na kterém se často podílejí i volné elektronové páry.. Dochází k němu v systémech s konjugovanými vazbami (střídá se jednoduchá vazba s vazbou násobnou a dochází k delokalizaci π-elektronů) nebo tam, kde. 1.7 Indukční a mezomerní efekt (pdf) 2 Uhlovodíky (pdf) Alkany a cykloalkany (pdf) Alkeny a cykloalkeny (pdf) Alkyny a cykloalkyny (pdf) Aromatické uhlovodíky (pdf) 3 Deriváty uhlovodíků (pdf) Halogenderiváty (pdf) Dusíkaté deriváty (pdf) Alkoholy, fenoly a ethery (pdf) Karbonylové sloučeniny (pdf) Karboxylové kyselin karbonylové sloučeniny aldehydy jsou karbonylové sloučeniny, které mají oxoskupinu na krajním uhlíku nebo na obou krajních uhlících aldehydy - názvosloví aldehydy - názvosloví aldehydy - typické reakce vodík aldehydové skupiny není kyselý !!! nukleofilní adice na karbonylový uhlík hydráty - adice vody poloacetaly. Mezomerní efekt. posun elektronů po π - vazbě. Existují dva typy mezomerního efektu - kladný a záporný. Nastíníme žákům existenci substitučních efektů. Na základě toho si žáci potvrdí nebo vyvrátí správnost svého původního odhadu. Hlubší vysvětlení podáme až v semináři

Mezomerní efekt Mezomerní efekt (též konjugační) je posun π - elektronové hustoty, případně i volných elektronových párů působením substituentu či funkčních skupin. Podmínkou vzniku je přítomnost konjugovaného systému násobných vazeb nebo násobné vazby volného elektronového páru. Karbonylové sloučeniny. 1. Karbonylové sloučeniny dělíme na aldehydy a ketony . 2. Organické sloučeniny, které mají v názvu koncovku - al se nazývají: a) ketony b) alkoholy c) aldehydy d) aminy e) nitrosloučeniny 3. Funkční skupinu - CO mají: a) aldehydy b) aminy c) ketony d) alkoholy e) halogenderiváty 4 Nejvýznamnější karbonylové sloučeniny. Formaldehyd. bezbarvý plyn. dráždivý, leptá sliznice, pokožku, jedovatý. velmi dobře se rozpouští ve vodě. 40% roztok - formalín - uchovávání biologických preparátů, konzervace. nevysává barvu z preparátů, ale je dražší . výroba plastů, barviv, textilu . formaldehydové. Izomerie, optická aktivita, polarita sloučenin, indukční a mezomerní efekt Optický efekt Karbonylové sloučeniny - aldehydy, ketony A) Karbonylové sloučeniny obsahují dvojvaznou karbonylovou skupinu C=O, která udává jejich charakteristické vlastnosti. Protože má kyslík větší..

Karbonylové sloučeniny. CH - Chemie. Hodnocení materiálu: Zjednodušená ukázka: sloučeniny s větším počtem uhlíků jsou pevné látky - mezi sebou netvoří vodíkové můstky - mají nižší teploty varu než příslušné alkoholy - nižší aldehydy a ketony (s kratším řetězcem) se rozpouští ve vodě - s vodou tvoří. Cílem prezentace je vysvětlit pojem karbonylových sloučenin, aldehydů a ketonů, jejich názvosloví, vlastnosti a užití. Součástí učebního materiálu je pracovní list s vlastním hodnocením. Očekávaný výstup: rozliší vybrané deriváty uhlovodíků, uvede jejich zdroje, vlastnosti a použití Karbonylové sloučeniny - prezentace.ppt Karbonylové sloučeniny - pl.doc. Indukční efekt (též induktivní efekt) je změna elektronové hustoty působením substituentu s rozdílnou elektronegativitou.K této změně dochází vlivem polarizace vazby, která indukuje parciální náboje.Jejich vliv se dále šíří po σ-vazbách a rychle slábnou (vzdálenost 2-3 vazeb) Areny - poznámky 7.A GVN CHEMIE Areny - poznámky 7.A GVN Martin Konhefr, GVN 10. září 2008 názvosloví - monocyklické areny (názvosloví vychází z triviálních názvů) CH=CH2 benzen toluen kumen styren - názvy monocyklických arenů se odvozují na základě substituce CH=CH2 4-ethylstyren 1,2-diethyl-4-methylbenzen - xylény 1,2-dimethylbenzen orthoxylen o-xylen 1,3.

Karbonylové sloučeniny a izomerie - Uč se online! - Vše co

Zápisky ze septimy - Chemie - Karbonylové sloučeniny

 1. Indukční efekt (I-efekt) posun vazebných σ elektronů v kovalentních vazbách Elektronové posuny Indukční a mezomerní efekt vyvolaný (indukovaný) polární kovalentní vazbou týká se jen vazeb účinek klesá Karbonylové sloučeniny Karbonylové sloučeniny jsou deriváty uhlovodíků, které obsahují karbonylovou skupinu.
 2. karbonylové. sloučeniny. aldehydy . kyslík je navázaný na koncovém uhlíku. R-CHO. ketony. kyslík je navázán na vnitřním uhlíku v řetězci . (kladný mezomerní efekt).
 3. mezomerní efekt. 19. Deriváty uhlovodíků, halogenderiváty a organokovové sloučeniny Deriváty uhlovodíků, jejich rozdělení. Elektronové efekty. Názvosloví, chemické vlastnosti a reakce halogenderivátů. Důležité sloučeniny. Organokovové, organokřemičité a organofosforečné sloučeniny, jejich význam. 20. Hydroxysloučenin
 4. 8-org-06.pdf (389 KB) elektronové posuny, indukční a mezomerní efekt, typy izomerie, opatická izomerie, antipody, heterocyklické sloučeniny. 9-org-07 20. maturitní otázka - karbonylové sloučeniny + deriváty kys.uhličité a HC
 5. JadeM Land alias stránky Věry Kristinové - vąe, co potřebujete k absolvování Chemické fakulty Vysokého učení technického v Brně - tzn. protokoly, projekty, samostatné poráce atd. Dále maturitní otázky do CH, CJ a AJ a pár věcí do Bi + čtenářský deník. Moje umělecká tvorba - kresby (portréty)
 6. Bioisosterní sloučeniny ovlivňují stejné biochemické • Induktivní a mezomerní efekt • Polarizovatelnost • Formování vodíkových vazeb • pKa • logS Neklasické bioisostery - náhrada karbonylové skupiny za oxetan . Isosterie a bioisosterie 5. Neklasické bioisostery - náhrada močovinové
 7. Mezomerní efekt . Záporný mezomerní efekt -M Vyvolávají jej atomy nebo skupiny atomů, které systému elektrony odčerpávají. Přenáší se po π elektronech Další substituent se může navázat do polohy 1,3 = meta např. -NO 2, -COOH, -CHO; Kladný mezomerní efekt +

Indukční a mezomerní efekt . Síra Zařazení do PSP, charakteristika, výskyt, vlastnosti a použití výskyt v přírodě, výroba, vlastnosti a použití, významné sloučeniny Aluminotermie Výroba skla (sklářský kmen, druhy skla) Redoxní děj, vznik aldehydů a ketonů, důkaz karbonylové skupiny . Karboxylové kyseliny. Ethery a karbonylové sloučeniny. Struktura etherů. Vlastnosti a význam diethyletheru. Struktura, názvosloví těchto sloučenin. Fyzikální a chemické vlastnosti, reakce a význam těchto sloučenin Elektrofilní substituce na benzenové jádro, ovlivnění vlastností derivátů arenů funkční skupinou, mezomerní efekt. 19. Deriváty uhlovodíků, halogenderiváty a organokovové sloučeniny Deriváty uhlovodíků, jejich rozdělení. Elektronové efekty. Názvosloví, chemické vlastnosti a reakce halogenderivátů. Důležité.

(hybridizace, π-vazby, izomerie, indukční a mezomerní efekt) Základní reakce v organické chemii (mechanismy, Markovnikovo pravidlo, příklady) Alkany a cykloalkany (charakteristika, příprava, vlastnosti, typické reakce, přehled a. Karbonylové sloučeniny (charakteristika, příprava, vlastnosti, přehled a využití. 13. Dusíkaté sloučeniny uhlovodíků 14. Hydroxyderiváty uhlovodíků. Hormony 15. Biokatalýza. Vitamíny. 16. Karbonylové sloučeniny. Deriváty kyseliny uhličité a kyanovodíku 17. Karboxylové kyseliny a jejich funkční deriváty 18. Hormony a barviva 19. Proteiny a jejich metabolizmus 10. Nukleové kyseliny a proteosyntéza 21 6. karboxylové kyseliny řadíme mezi karbonylové sloučeniny, 7. mezi dikarboxylové (diové kys.) kyseliny patří např. kyselina adipová, maleinová, fumarová, tereftalová, 8. kyselinu benzoovou připravujeme přímou oxidací toluenu, 9. kyselina skořicová je triviální název kys. 3-fenylprop-2-enové, která tvoří cis-trans.

Karbonylové sloučeniny - Digitální učební materiály RV

Prvky 15. skupiny periodické soustavy prvků Charakteristika- elektronová konfigurace ns2 np3, pět valenčních elektronů- s rostoucím Z stoupá kovový charakter: N, P - nekovy, Sb, Bi - kovy, As - polokov, klesá celková reaktivita- všechny p3 prvky mohou dosáhnout stabilní elektronové konfigurace nejbližšího vzácného plynu (společné sdílení tří elektronových. karbonylovÉ slouČeniny. karboxylovÉ kyseliny a jejich derivÁty. isoprenoidy. heterocyklickÉ slouČeniny a jejich derivÁty. dalŠÍ pŘÍrodnÍ lÁtky. zÁklady biochemie. polymery, plastickÉ hmoty. dalŠÍ vÝznamnÉ prŮmyslovĚ vyrÁbĚnÉ lÁtky. vÝznamnÉ technologie. chemie a ŽivotnÍ prostŘedÍ vÝvoj chemie. starověké. Reakce aromatických uhlovodíků. Mezomerní efekt. Použití arenů (benzen, naftalen, bifenyl, toluen, xyleny, styren). 17.Hydroxysloučeniny Charakteristika sloučenin, názvosloví. Fyzikální a chemické vlastnosti (typy reakcí) alkoholů a 18.Etery a karbonylové sloučeniny Struktura etherů a karbonylových sloučenin. Vlastnosti. kyslíkaté deriváty hydroxi- [alkoholy, fenoly] ethery karbonylové sloučeniny [aldehydy, ketony, karboxylové kyseliny, deriváty karboxylových kyselin-funkční a substituční]) deriváty se sírou (thio-) biochemicky a biologicky důležité látky. sacharidy. lipidy. alkaloidy. steroidy. nukleové kyseliny. bílkoviny Názvoslov dostáváte do rukou nové přepracované vydání titulu Chemie v kostce pro střední školy. Učebnice obsahuje přehled středoškolské chemie - chemie obecné, anorganické, organické a biochemie. Autoři pro Vás označili učivo základní, které je nutné si zapamatovat, a učivo rozšiřující, určené pro ty z Vás, kteří budete z chemie maturovat a skládat přijímací.

Organická Chemie:Aromatické uhlovodíky - MojeChemi

 1. Deriváty uhlovodíků. Deriváty uhlovodíků jsou organické sloučeniny, které obsahují kromě atomů uhlíku a vodíku ještě atomy jiných prvků, např. chlor, kyslík, síru, dusík. Odvodíme je náhradou jednoho nebo více atomů vodíku charakteristickou skupinou. Charakteristická ( funkční ) skupina
 2. 17.) Deriváty uhlovodíků - hydroxysloučeniny a karbonylové sloučeniny. 1) Vymezení skupin - zařazení do systému sloučenin. DERIVÁTY UHLOVODÍKŮ - kyslíkaté deriváty (hydroxysloučeniny - alkoholy, fenoly, karbonylové sloučeniny - aldehydy, ketony a chinony, karboxylové kyseliny a jejich funkční a substituční.
 3. Typy vazeb, jejich polarita, polarizovatelnost, energie, délka. Distribuce elektronů na vazbách-indukční a mezomerní efekt. Chemické reakce jako redistribuce vazeb, homo- a heterolýza vazeb. (Michaelova) adice. Vytváření, aktivace a deaktivace C=O skupiny. Prakticky významné karbonylové sloučeniny. Karboxylové kyseliny.
 4. Aromatické sloučeniny s halogeny, NO, NO. 2 a SO 3 H skupinami na aromatickém jádře - jejich vlastnosti, příprava a reakce probíhající v - poloze ke karbonylové skupině Induktivní a mezomerní efekt - vliv na reaktivitu a na fyzikální vlastnosti.

Title: SEMINÁŘ A CVIČENÍ Z CHEMIE - 5 Author: Jirka Navratik Last modified by: Dagmar Mannheimová Created Date: 9/25/2007 7:06:00 AM Compan Jsou to skripta z univerzity v Pardubicích, je to tam slusne vysvetleno. Snad nekomu pomuzou

halogenvodíky, halogenidy, některé kyslíkaté sloučeniny ), význam prvků pro živé organismy ) 14. d-PRVKY ( Vlastnosti kovů, kovová vazba, výskyt kovů, těžba, metalurgické výroby,vlastnosti kovů, řada . elektrochemických potenciálů, nejdůležitější sloučeniny kovů, komplexní sloučeniny ) 15. NASYCENÉ UHLOVODÍK Patří mezi nejsilnější polární sloučeniny Příprava - alkylací dusitanů, nitrací uhlovodíků, nitrací arenů (pomocí nitrační směsi) Jedovaté látky Bezbarvé (nažloutlé) kapaliny (pevné látky) Málo rozpustné ve vodě Zápach hořkých mandlí Insekticidy, antibiotika, parfémy Záporný mezomerní efekt, kladný. Protože se jedná o sloučeniny odvozené od aldehydů a ketonů, lze vyjít při tvorbě názvu z názvu mateřské karbonylové sloučeniny, ke kterému za spojovník připojíme názvy příslušných -substituentů a acetal/hemiacetal. ázvy oximů a hydrazonů odvodíme podobně přidáním spojovníku a oxim resp. hydrazon za název.

Karbonylové sloučeniny - YouTub

Karbonylové sloučeniny. Charakteristika karbonylových sloučenin. Názvosloví a rozdělení karbonylových sloučenin. Příprava, výroba, vlastnosti a použití karbonylových sloučenin. Aldehydy a ketony v přírodních látkách. Karboxylové sloučeniny. Struktura, názvosloví, rozdělení karboxylových kyselin Mezomerní efekt Velký význam má efekt substituentu, který je vázán na konjugovaný systém π vazeb. a) - M efekt - vyvolávají skupiny (s násobnou vazbou), které elektrony odčerpávají, a tím dochází k elektronovému zředění na násobných vazbách nebo aromatických systémech Největší gymnázium v České republice. Gymnázium poskytující středoškolské vzdělání ukončené maturitní zkouškou ve třech typech studia: 4leté, 8leté, 6leté (vybrané předměty v anglickém jazyce) Nejintenzivnější pásy v této oblasti poskytují karbonylové sloučeniny (vazba C=O) v rozmezí 1800 až 1600 cm-1. Aldehydy a ketony absorbují od 1750 cm-1 do 1680 cm-1, na pozici tohoto pásu má vliv řada faktorů, jak bude vysvětleno níže

Mezomerní efekt • Trvalý posun elektronové hustoty po vazbách (tzn. ve sloučeninách s násobnými vazbami, nejčastěji aromatických) • Kladný mezomerní efekt (+M) vyvolávají atomy/skupiny s volnými el. páry, které systému poskytují π elektrony: -NH2, -OH, halogeny • Záporný mezomerní efekt (-M) vyvolávají. ŠVP Gymnázium Žatec od 1.9.2015 - čtyřleté a vyšší stupeň osmiletého gymnázia - 2 - Obsah 1. Identifikační údaj

ELU

Ethery Vlastnosti, příklady 1 Karbonylové sloučeniny Karbonylová skupina, dělení, typické reakce, významní zástupci a jejich využití 2 Karboxylové kyseliny Skupina - OOH, rezonanční struktury, vlastnosti kk, dělení kk, soli kk, typické reakce, příprava, významní zástupci, využití těchto derivátů 3 Gymnázium, Plzeň, Mikulášské nám. 23 - Školní vzdělávací program 6 Charakteristika školy Velikost a vybavení školy Gymnázium, Plzeň, Mikulášské náměstí, je škola se stoletou tradicí Obsah předmětu a jeho vazby na ostatní chemické disciplíny. Principy organicko chemického názvosloví. Geometrie uhlíkatých sloučenin, jejich vyjádření chemickými vzorci. Typy vazeb, jejich polarita, polarizovatelnost, energie, délka. Distribuce elektronů na vazbách-indukční a mezomerní efekt Mezomerní efekt Velký význam má efekt substituentu, který je vázán na konjugovaný systém π vazeb. a) - M efekt - vyvolávají skupiny (s násobnou vazbou), které elektrony odčerpávají, a tím dochází k elektronovému zředění na násobných vazbách nebo aromatických systémech

Karbonylové sloučeniny - xantina

 1. karbonylové slouceniny, CH - Chemie - - unium
 2. Karbonylové sloučeniny - Wikipedi
 3. Organická chemie E-ChemBook - E-ChemBook E-ChemBoo
 • Absces potkan.
 • Best steam profile.
 • Nemoc v sestinedeli.
 • Ubuntu 18.04 stahnout.
 • Rychlost metra londyn.
 • Plat letušky čsa.
 • Ricotta.
 • Mag.
 • Trampské osady jizerské hory.
 • Časování sloves latinsky.
 • Klavichord.
 • Jak vybrat velikost hacku.
 • Čvut podmínky přijetí.
 • Souhrnné hlášení bez dič.
 • Dort kopací míč postup.
 • Jak vsit zip.do satu.
 • Německé ponorky 2. světové války.
 • Co prarodičům k narozeninám.
 • Fretka prodej zverimex.
 • Poustevník pavouk.
 • Slogany automobilek.
 • Bolest uzlin v podpaží.
 • On teda cihlu do ruky nevezme.
 • Černé pouzdrové šaty a doplňky.
 • Fotosešit levně.
 • Keanu reeves deti.
 • Vzorovana kosile do obleku.
 • Zapalovani svicek.
 • Sněhová mapa dlubal.
 • Triatlon vabroušek.
 • Je to kamarad.
 • Střední průmyslová škola dvůr králové nad labem úvod.
 • Francouzská písmena.
 • Gorkého 2 moravská ostrava a přívoz.
 • Řepík hubnutí.
 • Restaurace praha 6 hradčanská.
 • 8 dpo negativni test.
 • Monster high kluk.
 • Ariel disney postavy.
 • Sklizeň brambor 2016.
 • Co musí obsahovat etiketa na med.