Home

Definiční obor funkce

Definiční obor funkce - vyřešené příklady pro střední a vysoké školy, cvičení, příprava na přijímací zkoušky na vysokou škol Definiční obor značíme D(f), obor hodnot značíme H(f). Zjednodušené vysvětlení: definiční obor se skládá ze všech přípustných reálných čísel, která můžeme do předpisu funkce za x dosazovat, obor hodnot jsou všechna reálná čísla, která po dosazení vyjdou jako hodnoty y. 2. Jaký je definiční obor funkce fy x:

Funkce je předpis, který každému číslu z definičního oboru, který je podmnožinou množiny všech reálných čísel R, přiřazuje právě jedno reálné číslo. Funkci značíme obvykle písmenkem f, ale nic nebrání tomu, abychom použili i jiná písmenka, např Pro připomenutí, definiční obor je množinou všech x, která můžeme do funkce dosadit a výsledný výraz má smysl. Některé funkce, jako např. lineární, kvadratické, exponenciální nemají omezený definiční obor a za x můžeme dosadit libovolné reálné číslo

8. ročník - 5. Funkce 4 b) c) d) U každé funkce musí být určen definiční obor funkce.Pokud při zadání nebude určen definiční obor funkce, pak tímto definičním oborem funkce budeme rozumět množinu všech reálných čísel Urči definiční obor funkce : Mohlo by vás ještě zajímat: - Průběh funkce. - Sudost a lichost funkce. - Spojitost funkce. - Lokální extrémy funkce. - Monotónnost funkce. - Konvexnost a konkávnost funkce. - Graf funkce http://www.mathematicator.com Definiční obor funkce, jsou ta x, která můžeme do funkce dosazovat. Některé funkce, jako například lineární, mají. Definiční obor je množina všech reálných čísel. Obor hodnot je interval \(\left<-1,1\right>\). Sinus má maximum v nekonečně mnoha bodech. Přesněji první maximum má v bodě \(x=\frac{\pi}{2}\) a protože je to periodická funkce, tak má maximum také v každém bodě \(\frac{\pi}{2}+2k\pi\), kde k je celé číslo. Hodnota maxima je pak 1 graf funkce dvou proměnných ; definiční obor, obor hodnot ; inverzní funkce 1, inverzní funkce 2 ; roznásobování 1, roznásobování 2 ; rozklad . ROVNICE a NEROVNICE: řešení rovnice ; obecná kvadratická rovnice 1, obecná kvadratická rovnice 2 ; obecná kubická rovnice.

Kompletní stránku, další videa, řešené příklady a materiály z matematiky najdete na: http://www.isibalo.com/ Pokud budete chtít, můžete nám dát like na. Definiční obor funkce - Vyřešené příklady Author: DoucovaniMatematiky.com Created Date: 9/25/2014 8:23:24 PM.

Definiční obor funkce. gymnázium » Matematika a její aplikace » Matematika a její aplikace » Závislosti a funkční vztahy. Statistika. Materiál byl publikován 10. 02. 2009 a od té doby byl 9284× zobrazen. Další materiály. Další materiály k tomuto očekávanému výstupu Definiční obor funkce je pouze množina všech možných vstupů do zadané funkce. Nebo také všechny možné hodnoty, pro které je funkce definována. Když se podíváme jak je funkce definovaná, v našem případě vidíme odmocninu. Druhou odmocninu z (2x minus 8). Funkce je definovaná pouze tehdy, když jsou hodnoty pod odmocninou. Definiční obor funkce f {\displaystyle \scriptstyle f} je množina všech hodnot, pro které je funkce f {\displaystyle \scriptstyle f} definována. Definiční obor můžeme definovat pro jakékoli množinové zobrazení. Nechť T: X → Y {\displaystyle \scriptstyle T:X\to Y} je zobrazení z množiny X {\displaystyle \scriptstyle X} do množiny Y {\displaystyle \scriptstyle Y}. Pak definiční obor zobrazení T {\displaystyle \scriptstyle T} tvoří právě ty prvky množiny X.

Definiční obor funkce - vyřešené příklad

 1. 1. Definiční obor. symbol: D(f) Množina všech hodnot, pro které je funkce definována - tedy všechny hodnoty, kterých může nabývat proměnná x.; 2
 2. Pro absolutní hodnotu neplatí žádné omezení. Předpis funkce má tedy smysl pro všechna x. V zadání není žádná podmínka omezující definiční obor, to znamená, že za x můžeme dosadit libovolné reálné číslo
 3. Definice. Funkce arctg x je inverzní funkce k funkci tg x, jejíž definiční obor byl omezen na interval (−;).Díky tomuto omezení je výchozí funkce prostá, takže požadovaná inverzní funkce existuje.. Vlastnosti. Funkce = v obloukové míře je bijekcí mezi množinou reálných čísel a intervalem (−;), což mimo jiné dokazuje, že každý interval má stejnou mohutnost jako.
 4. Vrátíme se k defini čnímu oboru. Pokud není defini ční obor u funkce dané vzorcem uveden, má se za to, že do n ěj pat ří všechna čísla, pro která m ůžeme hodnotu vypo čítat. Př. 5: Ur či defini ční obor funkce. a) y x= −2 1 b) 1 y x = c) y x=2 d) y x= a) y x= −2
 5. Pozn. Pro zjednodušení popisu uvažujeme pouze funkce, jejichž definiční obor tvoří všechna reálná čísla. Funkce f se nazývá sudá, právě když pro každé x je f(-x) = f(x). Graf sudé funkce je souměrný podle osy y. Příklady sudých funkcí: f_1(x) = x^2, f_2(x) = \cos(x), f_3(x) = x^4-3x^2+2

Definiční obor logaritmické funkce: @b\mathcal D(f)=(0,\infty).@b . Užitečná poznámka: Logaritmická funkce @i\,f(x)=\log_a x\,@i je funkce inverzní k exponenciální funkci @i\,g(x)=a^x@i, viz inverzní funkce. Grafem logaritmické funkce je logaritmická křivka, viz následující obrázek: kde @i\, a>1@i Funkce Definiční obor Řešené příklady; Definiční obor: řešené příklady. Definiční obory funkcí . Obtížnost: SŠ | Délka řešení: 6 min. pomocí které získáme předpis inverzní funkce k exponenciální funkci: Tím jsme získali funkci y=\log_a{x}, která je inverzní k exponenciální funkci y=a^x. Tuto funkci budeme nazývat logaritmickou funkcí o základu a. Definiční obor : D(f)=(0,+\infty Definičný obor funkcie - riešené príklady pre stredné a vysoké školy, cvičenia, príprava na maturitu a prijímacie skúšky na vysokú škol

Definiční obor, obor hodnot Definiční obor. V definici funkce jsme řekli, že je to předpis na množině \(D\subset\mathbb R\). Máme-li funkci \(f\), pak množině \(D\), na které je tato funkce definována, říkáme definiční obor funkce \(f\) a značíme ji \(D(f)\). Kdybychom použili úvodní analogii s počítačovou klávesnicí, pak to jsou všechny klávesy, kterými je. Funkce mají různé tvary grafů, které si poté probereme pro různé typy funkcí. Dá se říci, že grafy funkcí jsou křivky, které se skládají z bodů, jejichž souřadnice x a y odpovídají rovnici funkce. Definiční obor a obor hodnot. Definiční obor je množina všech hodnot x, které můžeme dosadit do předpisu funkce Graf lineární funkce si můžete po kliknutí pravým tlačítkem na obrázek uložit. Vysvětlení jednotlivých případů je vysvětleno v textu pod grafem lineární funkce. Graf lineární funkce. y = x . Aplikace slouží pro zobrazení lineárních funkcí Definiční obor a obor hodnot lineární funkce Nikolo, definiční obor jsou všchna čísla, pro která má daný výraz ve reálných čísel kromě 0 (když se podíváme na graf funkce 1/x) - ale tady si moc jistý nejsem (možná by toho vzejde má vždy alespon jedno řešení) Aby funkce f(x) byla lichá. Definiční obor, obor hodnot Definiční obor. V definici funkce jsme řekli, že je to předpis na množině D\subset\mathbb R.Máme-li funkci f, pak množině D, na které je tato funkce definována, říkáme definiční obor funkce f a značíme ji D(f).Kdybychom použili úvodní analogii s počítačovou klávesnicí, pak to jsou všechny klávesy, kterými je klávesnice vybavena

průběhu funkce; Míšo, musíš udělat postupně udělat když vyšetřuješ průběh funkce. tedy: 1) určit definiční obor 2) určit zda je funkce sudá body 7) určit kde je funkce rostoucí, klesající 8) určit kde je funkce konvexní a kde konkávní. Definice funkce. Co to vlastně je funkce, o čem řekneme, že to je (anebo není) funkční?Často toto slovo používáme v souvislosti s různými přístroji, například klávesnicí počítače. Při stisku tlačítka T očekáváme, že se nám na monitoru objeví znak 't'.A v případě, když stiskneme SHIFT + T, pak očekáváme, že se na monitoru objeví znak 'T' (ten se objeví. Mocninná funkce je funkce definovaná předpisem fx()==xrreln x,x∈(0,∞),r∈R. Bude-li 1 rr, resp. , resp. r, kde , n ∈−NN∈=n∈N pak můžeme mocninnou funkci definovat předpisy 1 1 rr.. .,resp. ,resp. () n n. r rkrát f xxxxx fxx fxxx x − − ==K == == 14243 Definiční obor těchto funkcí pak můžeme rozšířit na Df =R, r. 1 2.1.4 Funkce, defini ční obor funkce Předpoklady: 2103 Pedagogická poznámka: Následující ukázky si studenti do sešit ů nep řepisují. Ud ěláme si na tabuli jenom krátký seznam: S a=2, y x=2, s vt= , výška lidí v 4B2009 termograf, matematická sportka, abychom si mohli rychle p řipomenout, kter Mnohočleny, definiční obor funkce, graf funkce. Řešené příklady. Určete definiční obor funkce @i\, f(x)=\sqrt{\dfrac {1-x}{x+4}}@i. Vypíšeme podmínky, za kterých má funkční předpis smysl. Druhá odmocnina je definovaná pro nezáporná čísla, tj. @i\ \dfrac {1-x}{x+4} \geq 0\,@i a zároveň nelze dělit nulou, tj. @i\, x+4.

Definiční obor funkce Onlineschool

Mocninná funkce se záporným mocnitelem -% Funkce . N-tá odmocnina jako funkce -% Funkce . Exponenciální funkce -% Funkce . Logaritmická funkce -% Funkce . Arcussinus a arcuscosinus -% Funkce . Arcustangens a arcuscotangens -% Definiční obor -% Určení definičního oboru - Re: Definiční obor funkce (arcsin, arccos) Prvni priklad OK, druhy - tady musi byt trochu jiny postup: 2x/(1 + x) => -1 pokud se resi nerovnice s neznamou v jmenovateli, tak se nemuze nasobit leva a prava strana jmenovatelem - doslo by ke ztrate casti intervalu Definiční obor, obor hodnot. Příklad č.1 Příklad č.2 Příklad č.3. Lineární funkce s absolutní hodnotou. Příklad č.4 Příklad č.5 Příklad č.6 Příklad č.7 Příklad č.8 Příklad č.9. Kvadratické funkce s absolutní hodnotou. Příklad č.10 Příklad č.11 Příklad č.12 Příklad č.13. Lineární lomené funkce s. Funkce více proměnných jsou přirozeným zobecněním funkcí jedné proměnné. Pomocí nich lze popisovat realitu ve vyšších dimenzích, a budeme tedy schopni řešit i složitější prostorové problémy. V prvé řadě je však nutné uvést základní pojmy a získat elementární představu o těchto funkcích: Definiční.

Priklady.com - Sbírka úloh: Definiční obor funkce

 1. Definiční obor funkce - odmocnina se zlomkem a logaritmem v argumentu. Nenašel jsi, co jsi hledal? Obsah se snažíme každým dnem aktualizovat, ale občas nám něco unikne. Pokud jsi nenašel, co jsi potřeboval, tak nám napiš na naší podporu a my to napravíme - Kontakt
 2. Ahoj Jakube,vždyť to máte stejně.Ty říkáš,že můžeš dosadit všechny čísla až na pí/2+pí*k a oni to samé,jen to mají jinak zapsané.Maximální definiční obor je interval,který ti zahrnuje úplně všechny x,které můžeš dosadit.Třeba kdybys měl,že def. obor funkce 1/x je interval (0,4),tak o tom nemůžeme tvrdit,že je to maximální definiční obor
 3. Definiční obor funkce D(f) jsou všechna x, ve kterých je funkce definována.. Není-li stanoveno jinak, jsou definičním oborem funkce všechna reálná čísla R.. Je-li výraz nebo funkce složena z určitých níže uvedených funkcí 1.-7., pak může být definiční obor částečně omezen
 4. imum funkce g, jejíž graf vidíte níže
 5. Za úkol máme stanovit definiční obor funkce y= 1-ln(x). Opět vyjdeme z definice logaritmu, v tomto příkladu je definiční obor zřejmý ihned → x>0 → D(f)= (0,∞). Stanovení definičního oboru funkce y= ln(1-ln x) bude již trochu náročnější Jedná se o složenou funkci, proto musíme prozkoumat vnější i vnitřní funkci
 6. Definiční obor - doučování zde, procvičení:test 1, test 2 doplňovačka zde1, zde2, zde3 , zde 4 , Hodnotu lomeného výrazu zjistíme tak, že za proměnné dosadíme konkrétní hodnot
 7. Kvalitní příklady na Definiční obor funkce. Přepočítej si příklady na podmínky pro odmocninu, jmenovatel, logaritmus a arkussinus na Priklady.com

Definiční obor funkce jsou všechny přípustné hodnoty, které můžeme ve funkci f(x) dosadit za argument x tak, aby daná funkce měla smysl. Co je to definiční obor funkce Jednoduchým příkladem může být funkce f(x) = 1/x Definiční obor funkce a jeho omezení. Obor hodnot H(). Obor hodnot H(f) jsou všechna y, kterých funkce nabývá. Nejlépe si to ukážeme na příkladu. Příklad 1: Stanovte obor hodnot funkce y = 2sin(x) + 5.. Z grafu je dobře patrné, ž 1. Která z uvedených tabulek nepředstavuje zadání funkce? a) x. 0 -1 1 0 2 y. 1 1 1 0 1 b) x-1 -2 3 4 5 y. 1 1 1 1 1 c) x. 1 2 3 4 5 Lineární funkce. Lineární funkce je dána předpisem y = ax + b (a a b jsou reálná čísla). Grafem je přímka, která prochází body o souřadnicích [0; b], [1; a + b]. Pokud je a > 0 - funkce je rostoucí. Pokud je a < 0 - funkce je klesající. V případě, že a = 0 ⇒ y = b - jedná se o konstantní funkci fce jedné proměnné.pdf př. 20 - 25.pdf př. 26 - 30.pdf př. 26.pd

Definiční obor funkce - úvod - YouTub

Definiční obor funkce - celá čísla: slovní úloha o čokoládových tyčinkách (otevře okno) Definiční obor funkce - celá čísla: slovní úloha o žebříku (otevře okno) Procvičuj. Určování hodnot v daném definičním oboru K postupu na další úroveň odpověz správně 3 z 4 otázek Funkce - definice • Funkcí f nazýváme přiřazení, které každému prvku dané množiny D přiřazuje právě jedno reálné číslo. • Množinu D nazýváme definiční obor funkce f. • Funkce f je dána: vzorcem (rovnicí) tabulkou grafe 14. Je dána funkce yx 21. Určete definiční obor funkce, obor hodnot, graf funkce a najděte k této funkci funkci inverzní. Grafy zakreslete v téže soustavě souřadnic. Řešení: 1 1 1 1; funkce je prostá existuje funkce inverní 11: 2 1 : 2 1 :2 1 : 22 D f R H f R f f y x f x y f y x f y Definice funkce, definiční obor a obor hodnot funkce, graf, vlastnosti - rostoucí a klesající funkce, sudé a liché funkce, funkce prosté a omezené. Testy. Otevírejte v Adobe Readeru. Typy testů, ovládání, hodnocení, promíchávání odpovědí. Obtížnos Funkce f je lineární, pokud ji lze vyjádřit ve tvaru f(x) = a\cdot x + b, kde a a b jsou konstanty. Definiční obor lineární funkce je celá množina reálných čísel. Speciálním případem lineární funkce je funkce konstantní. Tu dostáváme v případě, že a=0. Pokud a \neq 0, pak pro lineární funkci platí: je prostá

f(x) = Funkce[x^2, -1, 1] definuje funkci, která má funkční hodnoty x 2, ale jejíž graf se zobrazí pouze na intervalu [-1, 1].Takto zavedenou funkci lze užívat v dalších definicích, ale zatímco g(x)=2 f(x) definuje dle očekávání funkci g(x)=2x 2, tato funkce už není omezena na interval [-1, 1] Funkce 7 Funkce a jejich vlastnosti Pojem funkce, graf Definice: Funkce na množině je předpis (přiřazení), který každému číslu z množiny přiřazuje právě jedno reálné číslo. Množina se nazývá definiční obor funkce Jak určit definiční obor funkce? Od: elik 17.11.19 10:02 odpovědí: 9 změna: 17.11.19 13:52. Dobrý den, mám tu dva příklady se kterými si nevím rady. U obou dvou jsou absolutní hodnoty, šla jsem na to tak, že jsem si určoval nulové body, ale stejně mi to nevychází, pomohl by mi s tím někdo prosím

Definiční obor funkce je množina všech nezávisle proměnných x, která po dosazení do funkční předpisu dávají platný výraz. V dnešním kurzu se naučíme definiční obory určovat. Vypíšeme si podmínky řešitelnosti pro jednotlivé typy funkcí a ukážeme si postupy, jak nejsnáze dospět ke správnému řešení. 1 Soustavy nerovnic - definiční obor funkce : Délka lekce: 9:23. Řešené příklady - Rovnice a nerovnice. 28. Řešené příklady - Rovnice, vyjádření proměnné. Tedy definiční obor zadané funkce je Určíme hodnoty v krajních bodech definičního oboru, tj. a . Také zjistíme limitní chování v bodech nespojitosti, proto přímým výpočtem ihned dostaneme Vzhledem k definičními oboru není funkce sudá, lichá ani periodická. Určíme průsečíky s osou , tj Definiční obor lineárních funkcí je R, stejně tak u oboru hodnot. Funkce je klesající či rostoucí v závislosti na konstantě a . Funkce je to prostá , neboť nenalezneme vodorovnou přímku, která by graf lineární funkce protla ve více než v jednom bodě (neplatí pro konstantní funkci) Obor hodnot bude množina f(x) je prvkem reálných čísel, pro která se f(x) nerovná 0. Definičním oborem jsou reálná čísla kromě 0. Oborem hodnot jsou reálná čísla kromě 0. Měli bychom si z toho odnést, že obor hodnot je množina všech výstupů funkce. Definiční obor je soubor všech vstupů naší funkce

Definiční obor funkce - úvod - YouTube

Vlastnosti sinu, cosinu, tangensu a cotangensu — Matematika

 1. Vrcholový zápis kvadratické funkce: y=k(x-x_0)^2+y_0, kde k\in\mathbb{R_{\ne 0}} a x_0;y_0 jsou souřadnice vrcholu paraboly; Definiční obor: všechna reálná čísla; Obor hodnot: a > 0: všechna reálná čísla větší nebo rovno y-ové souřadnici vrcholu, a < 0: všechna reálná čísla menší nebo rovno y-ové souřadnici vrchol
 2. 1. Určete předpis lineární funkce \(l\) tak, aby byla rostoucí a platilo \(D(l) = \langle-2;1\rangle\), \(H(l) = \langle5;7\rangle\). a) \(y = \frac{1}{3}x+\frac.
 3. Funkce a její vlastnosti, definiční obor funkce Množiny čísel, intervaly, zobrazení Funkce Definiční obor Operace s funkcemi Složená funkce Funkce sudá a lichá Funkce periodická Ohraničená funkce Monotonnost funkce Prostá funkce Inverzní funkce

Počítáme s Wolframem - vsb

 1. funkce definiční obor obor hodnot Funkcí na množině M ⊆\ rozumíme předpis, který každému číslu množiny M přiřadí právě jedno reálné číslo. Množina M se nazývá definiční obor funkce a značíme D ( f) . Množinu všech y ∈\, ke kterým existuje aspoň jedno x ∈ D ( f) takové, že y = f (x), nazývám
 2. Obecně jde o to, že definiční obor je součástí definice. Představte si třeba závislost délky rtuťového sloupce na teplotě. Ta je dána lineární funksi l = aT +b, a definičním oborem takové funkce je celé R. Ovšem rtuť ztuhne při nějakých -38,83 °C a vaří se při 356,7 °C a mimo tyto hranice už příslušná.
 3. 1) Určete definiční obor funkce 6 log(4) 2 x x x fx 2) Vypočítejte limitu: o 1 1 sin 2 lim 0 x x x 3) Určete inverzní funkci k funkci f(x) = ln (x-1) + 3. Určete obor hodnot a definiční obor obou funkcí. 4) Určete intervaly, na kterých je funkce f(x) konvexní či konkávní, a určete inflexní body. f ( )x e
 4. 8. DefiniŁní obory, obory hodnot, hladiny funkce více promìnných Dalí płíklady na procviŁení TRIAL[ˇ] 606.1 8.1. De niŁní obory a obory hodnot. Pro nÆsledující funkce f : R2!R (a)naleznìte a gra cky znÆzornìte de niŁní obor D f, (b)naleznìte obor hodnot H f. (1) f(x;y) = p x 3y, (2) f(x;y) = log(xy+1), (3) f(x;y) = p xy 1
 5. Výklad lineární funkce pro SŠ a nižší gymnázia. Definice, shrnutí všech vlastností a řešené příklady od Dr. Matiky
 6. M2 - P1 - 16 1. Určete a graficky znázorněte definiční obor funkce z f x y= (,): a) ( ) 1 z x yarcsin x = + + ; b) 4 2 2 x y z x y + = - -; c) z x y= - +4 1 . 2. Napište rovnici tečné roviny a normály ke grafu funkce

3 - Definiční obor (MAT - Funkce) - YouTub

Tangens. Definiční obor: Graf: Funkce je spojitá na svém definičním oboru, π-periodická, není omezená a je symetrická, jmenovitě lichá, protože platí tg(−x) = −tg(x). Máme také tg(x + π) = tg(x), tg(π − x) = −tg(x).Nulové body tangensu jsou body ve tvaru kπ, kde k je libovolné celé číslo; jsou to i body inflexe Jaký bude definiční obor funkce, kterou takto vytvoříme? Abychom to zjistili, musíme trochu přeorganizovat svá pozorovnání z první sekce; tam jsme se na mocninu dívali z pohledu B, ale teď na ony závěry budeme muset nahlížet z pohledu A, tedy a. Jestliže a > 0, pak za B můžeme dát libovolné reálné číslo Množinu D nazveme definiční obor funkce. Definice. Grafem funkce f: y = f(x)nazveme množinu všech bodů roviny, které mají souřadnice [ x; f(x)]. Elementární funkce. 1. Lineární funkce. Definice. Funkci nazveme lineární, je-li dána rovnicí: Definičním oborem je množina všech reálných čísel. Grafem lineární funkce je.

Definiční obor funkce - Digitální učební materiály RV

 1. Definiční obor funkce s odmocninou - Khanova škol
 2. Definiční obor - Wikipedi
 3. Vlastnosti funkcí — příklady, online kalkulačky, graf
 4. Vlastnosti funkcí - oazlin

Arkus tangens - Wikipedi

Definiční obor funkce – vyřešené příklady

Lineární funkce - výpočet a interaktivní gra

Funkce

Obor hodnot funkce a funkční hodnota v bod

X-IDEACyklometrické arcus funkce — MatematikaExponenciální funkce a její vlastnostiPPT - Funkce PowerPoint Presentation - ID:4544527Nevlastní integrál vlivem funkce | Onlineschool
 • Patenty čr.
 • Jak stáhnout text z webu.
 • Zimni svatebni saty.
 • Jak vyzkoušet kondenzátor.
 • Léčba artrozy přírodní cestou.
 • Čokoládový dort s lentilkami.
 • Rose tico star wars.
 • Botyhanak email cz.
 • Výživné na manželku zpětně.
 • Fred durst manželky.
 • Jeti studio.
 • Standardní nájemní smlouva.
 • Ikea racka hugad.
 • Rachel renée russellová dork diaries: tales from a not so fabulous life.
 • Moje krejčovství brno.
 • Sš gemini brno příspěvková organizace.
 • Audi q3 2017.
 • Bmw x5 bazar nemecko.
 • Anatomie oka psa.
 • Sauna pára.
 • Barber kurz praha.
 • Zmena antikoncepce ucinnost.
 • Dymytry nova pisen.
 • Záznam o dohledu lékaře na pracovišti.
 • Absces potkan.
 • Hotel puerto de la cruz tenerife.
 • Kapustňák širokonosý.
 • Hotel bašta.
 • Seškrábnutí bradavice.
 • Donuty vyroba.
 • Nástup na mateřskou méně než 6 týdnů před porodem.
 • Bolest ledvin po sportu.
 • Tamaris lodičky s páskem.
 • Nepůvodní druhy ryb v čr.
 • Restaurace jindřišská.
 • Jak vyrobit uzel pro psa.
 • Modelová železnice tt bazar.
 • Ryby horoskop.
 • Čajovna u kamenný želvy.
 • Einhell th sm 2131 dual.
 • Ikea racka hugad.