Home

Karcinom děložního hrdla

Okolnosti vzniku karcinomu děložního hrdla. Epidemiologické studie nezpochybnitelně prokázaly, že vznik karcinomu děložního hrdla je spjat s infekcí lidským papilomavirem (HPV), a to zejména typu 16 a 18. Výskyt genitálních typů HPV se podle jednotlivých autorů liší, může však dosahovat až 85 % populace ve věku 20 až 30 let Rakovina děložního čípku (někdy je označována jako karcinom děložního hrdla nebo cervikální karcinom) je zhoubné nádorové onemocnění, kdy se povrchové buňky děložního čípku začnou nekontrolovatelně množit. Samotnému nádoru ( karcinomu) předcházejí přednádorové změny buněk (tzv. prekancerózy ), se kterými se organismus někdy sám vypořádá

Karcinom děložního hrdla - Hledám zdrav

98% nádorů děložního hrdla tvoří karcinomy spinocelulární (80%) a adenokarcinomy (18%). Základní léčebná strategie u obou nejčastějších typů se neliší. U časných stadií, nádorů omezených na dělohu je ve většině případů metodou volby chirurgická léčba. U nádorů s invazí do 3 mm (stadium IA1) je. Karcinom hrdla děložního je stále velmi často se vyskytujícím nádorem ženského genitálu. Jeho incidence v ČR byla v roce 1980: 20,3/100 000 žen, 1990: 20,7/100 000 žen, 2000: 19,7/100 000 žen a v roce 2004: 19,7/100 000 žen

Karcinom děložního hrdla postihuje převážně pacientky v produktivním věku. Téměř 32 % pacientek je mladších než 45 let (obr. 4a). Na obr. 4b je znázorněn profil věkově specifické incidence karcinomu děložního hrdla. Věková struktura pacientek s C5 děložního hrdla. Česká republika se v incidenci některých zhoubných nádorů dlouhodobě vy-skytuje na předních místech v Evropě, a právě karcinom děložního hrdla je jedním z typických příkladů. Incidence této nemoci v naší republi-ce byla v roce 2011 19,3/100 000 žen (1), pomě Screeningový proces karcinomu děložního hrdla Dle vyhlášky MZ ČR č. 70/2012 Sb., kterou se stanoví obsah a časové rozmezí preventivních prohlídek, má na screening karcinomu děložního hrdla nárok každá žena od 15 let věku v pravidelných jednoročních intervalech

Spinocelulární karcinom děložního hrdla Incidence [ upravit | editovat zdroj ] Stále vysoká roční incidence 18,5/100 000 žen [2] , informuje o nedostatcích a možnostech zlepšení screeningu prekanceróz děložního hrdla (v zemích s dobrým screeningem 10/100 000 [1] ) Popis rakoviny děložního čípku. Nádory děložního čípku můžeme v první řadě rozdělit, stejně jako převážnou většinu nádorů na nádory benigní (čili nezhoubné) a maligní (zhoubné).. Do skupiny benigních nádorů v lokalizaci čípku děložního patří tak zvaný endocervikální polyp a nejčastějším maligním nádorem je karcinom

Cervix.cz: Rakovina děložního čípk

 1. imální délka / maximální délka - NA Levá parametria (doporučené) - laterální rozměr Transformační zóna je označení pro oblast sliznice, ve které dochází ke vzniku dlaždicobuněčné metaplazie, tedy oblas
 2. Karcinom děložního hrdla - cervixu, čípku; Endometriální karcinom. Karcinom děložního těla se dělí na podtypy: Nejčastějším však je nádor vycházející pouze ze žlázových buněk děložní sliznice, tj. endometrioidní adenokarcinom, který je naštěstí méně agresivní a nebezpečný než jiné typy nádorů dělohy
 3. Screening pro prevenci rakoviny děložního čípku je prováděn Vaším gynekologem v průběhu pravidelného preventivního gynekologického vyšetření. Jedná se o mikroskopické vyšetření cytologického stěru z děložního čípku k cytologickému vyšetření. Buňky z děložního čípku Vám lékař odebere pomocí kartáčku nebo malé špachtle

Zhoubné nádory děložního hrdla (čípku) » Linkos

Karcinom děložního hrdla [čípku], je v ČR problém. Jinde ale není. Odbornící to dávají za vinu slabé účasti žen na screeningovém vyšetření, nízké proočkovanosti i nepřesným vyšetřovacím metodám. Zároveň se přou i o to, proč u nás prevence karcinomu děložního hrdla selhává Centra pro screening karcinomu děložního hrdla Seznam smluvních poskytovatelů zdravotních služeb oprávněných k provádění screeningu karcinomu děložního hrdla v ČR k 1. listoapdu. 2017 › karcinom děložního hrdla. karcinom děložního hrdla. 17. srpna 2020 Ženy po 35. a 45. roce by mohly mít zdarma preventivní test na rakovinu děložního hrdla neboli... Genitální bradavice a rakovina děložního čípku. Vakcinaci zná zlomek lidí 10. června 2020.

Dle údajů Národního onkologického registru byla incidence karcinomu děložního hrdla v roce 2015 v České republice 16/100 000 žen za rok. I přes státem organizovaný a finančně zajištěný screening je pouze 40 % pacientek dia­gnostikováno ve stadiu I. Zjištění, že karcinom čípku je částečně chemosenzitivní tumor. Během preventivní prohlídky vám gynekolog stejným způsobem odebere buňky z děložního hrdla a v laboratoři jej otestují na DNA vysoce rizikových typů HPV. Jejich přítomnost upozorňuje na možné riziko vzniku rakoviny. HPV testování se doporučuje u žen mezi 30-65 lety

Karcinom hrdla děložního - Zdraví

Rakovina děložního čípku, HPV infekce. Rakovina děložního čípku je celosvětově druhý nejčastější typ rakoviny u žen po rakovině prsu. Ročně onemocní 480 000 žen, polovina z nich umírá. Na této stránce jsou odborně garantované informace o rakovině děložního čípku - popis, zdroj nákazy, příznaky a ochrana a. Rakovina děložního hrdla je způsobena nekontrolovatelným růstem buněk na děložním čípku. Vzniku nádoru předcházejí přednádorové změny buněk (tzv. prekancerózy), které se neprojevují žádnými zdravotními obtížemi. Lze je zjistit pouze cytologickým vyšetřením, které je součástí preventivní gynekologické.

Cervix.cz: Epidemiologie karcinomu hrdla děložního v Č

Karcinom děložního čípku vzniká na části dělohy, která je viditelná pochvou. Je vyvolán lidskými papillomaviry (HPV). HPV způsobují změny buněk, které se mohou následně vyvinout v karcinom. Tento proces trvá obvykle mnoho let a nebývá doprovázen žádnými projevy až d Klíčová slova: recidiva, karcinom děložního hrdla, léčba. The treatment of recurrent cervical cancer The recurrence rate of cervical cancer is between 10-20 % for FIGO stages IB-IIA and 50-70 % for FIGO stages IIB-IVA. When cervical cancer is beyond curative treatment by surgery or radiotherapy, the prognosis is poor

Primární a sekundární prevence gynekologických malignit

 1. Lidský papillomavirus (HPV) je nejčastěji spojován s rakovinou děložního čípku. Způsobit však může i další nemoci, jako například genitální bradavice nebo rakovinu anu. To se nevyhýbá ani mužům, pro které jsou nemoci genitálu a konečníku stále tabu, navíc nepodstupují pravidelné prohlídky. Nakazit se přitom lze už od jediného partnera, upozorňuje.
 2. cinomu děložního hrdla v roce 2015 v České republice 16/100 000 žen za rok. I přes státem organizovaný a fi-nančně zajištěný screening je pouze 40 % pacientek dia-gnostikováno ve stadiu I. Zjištění, že karcinom čípku je částečně chemosenzitivní tumor, vedlo k použití chemo - terapie nejprve v paliaci a terapii.
 3. Karcinom děložního hrdla Karcinom děložního hrdla (C 53) Klasifikace se používá pouze pro karcinomy bez ohledu na exocervikální nebo endocervikální lokalizaci. Použití diagnostických zobrazovacích technik k určení velikosti primárního nádoru je vhodné, není však povinné
 4. Karcinom děložního hrdla. 26.7.2011. Co můžete udělat v rámci prevence karcinomu děložního hrdla? Navštivte jednou ročně svého gynekologa z důvodu screeningu rakoviny děložního hrdla. Rakovina cervixu je v celosvětovém měřítku druhým nejfrekventovanějším onkologickým onemocněním žen. V České republice onemocní.
Cervix

Screeningový proces karcinomu děložního hrdla - VZP Č

 1. Co je karcinom děložního hrdla? Na celém světě zemře na karcinom děložního hrdla každý den 650 žen. Karcinom děložního čípku vzniká na části dělohy, která je viditelná pochvou, vzniká ze změněných buněk, které se začnou nekontrolovatelně množit
 2. Karcinom děložního hrdla neboli zhoubné onemocnění děložního čípku. Milí přátelé, stáhněte si zde edukační brožuru o zhoubném onemocnění děložního hrdla. Je určena jak pacientkám, tak jejich příbuzným a kamarádům. Dočtete se v ní o léčebných modalitách tohoto onemocnění
 3. SOUčASNý FIGO STAGING KArCINOMU děLOžNíhO hrdLA A LéčBA JEdNOTLIVýCh STAdIí Klin Onkol 2019; 32(3): 224-231 225 Úvod Karcinom děložního hrdla je u žen ce­ losvětově čtvrtým nejčastějším zhoub­ ným nádorem, a dokonce druhým nej­ častějším zhoubným nádorem v nízce a středně příjmových zemích [1]. V Č

Zhoubné nádory děložního hrdla - WikiSkript

LF v Praze. Podle údajů ÚZIS na karcinom děložního hrdla umírá nejvíce žen mezi 60. a 70. rokem věku. Screening s přesnější metodou HPV DNA. Důsledné využívání preventivních vyšetření a nezanedbávání potenciálních příznaků onemocnění je zásadní během celého života pokročilý karcinom děložního hrdla, v této věkové skupině byla zároveň relativně nízká míra účasti po adresném pozvání zatímco tříletý interval pro populační screening odpovídá mezinárodním doporučením, v mezinárodním kontextu není obvyklá strategie každoročního cytologického vyšetřen Kromě toho se gynekologové a porodníci zdráhají integrovat do běžné praxe tolik nových doporučených postupů pro screening, jak bylo zmíněno vminulém čísle Gynekologie po promoci vprvní části tohoto článku (Doporučené postupy ukarcinomu děložního hrdla: Stanovení rozumných screeningových intervalů - č. 4. Karcinom děložního hrdla v ČR Vytvořil Institut biostatistiky a analýz, Masarykova univerzita. Současná situace Incidence Mortalita 107. místo na světě 18. Místo v Evropě 13. místo v Evropě (z celkem 40 zemí) Trend posledních 10-ti let.

Rakovina děložního čípku: příznaky, léčba (karcinom

Karcinom děložního hrdla většinou vzniká na rozhraní dlaždicového epitelu, který pokrývá plochu hrdla obrácenou do pochvy a, a cylindrického epitelu, který vystýlá kanál děložního hrdla, spojující pochvu s dutinou dělohy. Většinou roste exofyticky, tedy ve formy polypu směrem do pochvy, ale není vzácná an Uvnitř hrdla je otvor, kanál děložního hrdla, který spojuje dutinu děložní s pochvou. Děložní čípek má tužší konzistenci, protože jeho převážná část je tvořená svalovinou. Kanál hrdla a povrch čípku tvoří sliznice, která přechází ve sliznici pochvy. Karcinom děložního čípk Prosím o vyplnění dotazníku o karcinomu děložního čípku a možnostech jeho prevence. Je určen pro dívky a ženy ve věku 12-25 let, případně pro jejich rodiče. Odpovědi z dotazníku použiji jako podklady ke své práci SOČ. Celý dotazník je anonymní, výsledky budou zveřejněny na těchto stránkách Odpovídá lékař: MUDr. Jana Harnová Specializace: Praktické lékařství pro dospělé Pracoviště: Ordinace praktického lékaře, Líbeznice, JH medica Dobrý den Jarko, řada epidemiologických studií vedla k závěru, že prekancerozy a následně karcinomy děložního hrdla můžeme označit jako sexuálně přenosná onemocnění.To podpořily i studie u jeptišek, které jsou. Klíčová slova: karcinom děložního hrdla, léčba, komplikace léčby. Complications of cervical cancer treatment In the treatment of cervical cancer is the use of the three treatment modalities - surgery, radiotherapy and chemotherapy. Possible complications could appear at all modes. We can achieve early detection of signs of.

Na 400 žen v Česku každý rok podlehne karcinomu děložního hrdla a dalších 800 případů každoročně přibude. Karcinom děložního čípku je třetím nejčastějším zhoubným nádorem u žen. Dá se mu přitom snadno předcházet. Je možné se proti němu očkovat a lékaři ho umí ve většině případů rozpoznat dřív, než rakovina vůbec propukne 1 Karcinom děložního hrdla 9 1.1 Anatomie děložního hrdla 9 1.2 Prekancerózy 9 1.3 Zhoubné nádory děložního hrdla 11 1.4 Patogeneza karcinomu děložního hrdla 12 1.5 Human Papilloma virus 14 1.6 Symptomatologie 19 1.7 Diagnostika 20 1.8 Klasifikace 21 1.9 Terapie 2 Karcinom děložního hrdla a dělohy byly jedny z prvních, které byly definovány pomocí TNM klasifikace. Původně navržené rozdělení do stádií bylo modifikováno tehdy nově vznikající MezinçrodnÆ gynekologickou a╩porodnickou federacÆ ╨ FIGO. Tato odlišnost u gynekologických nádorů byla následně zachována Karcinom děložního hrdla je druhým nejčastějším zhoubným onemocněním žen, a to jak z celosvětového pohledu, tak v České republice. Každým rokem je ve světě zaznamenáno zhruba 500 000 nových. celý článe

Rakovina dělohy - příznaky a léčb

Téměř polovina žen však na pravidelné každoroční prohlídky nechodí - většina nádorů děložního hrdla se přitom vyskytuje u žen, které prevenci opomenuly. Nejde ovšem pouze o karcinom děložního hrdla, papilomaviry také způsobují až 90 procent případů rakovin análního otvoru, 70 procent případů rakovin vaginy. Rakovina děložního čípku (často označována jako cervikální karcinom nebo karcinom děložního hrdla) je čtvrté nejčetnější nádorové onemocnění postihující ženy. 1 Děložní čípek je část dělohy zasahující do horní části pochvy Kupte knihu Screening karcinomu děložního hrdla od Jiří Ondruš a kolektív na Martinus.cz. Čtenářské recenze Poštovné nad 999 Kč zdarma Slevy na bestsellery 25

Konizace děložního hrdla; Jedno z HPV onemocnění, karcinom děložního čípku, je po rakovině prsu nejčastější onkologickou příčinou úmrtí žen. HPV infekce probíhají většinou bezpříznakově a proto se v populací tak jednoduše a rychle šíří. Vývoj nálezů je postupný a trvá většinou měsíce až roky U žen mohou viry způsobit karcinom děložního hrdla, pochvy nebo vulvy, u mužů karcinom penisu. U obou pohlaví se může objevit karcinom konečníku nebo karcinom orofaryngeální oblasti (v dutině ústní a hltanu). Pacientka: Rakovina mi vzala ženskost Rakovina mi vzala ženskost. Snad jen dočasně, čekám, až vlasy vyrostou Za rok si diagnózu rakoviny děložního čípku vyslechne přes 800 českých žen. Letos na počátku léta vstoupila tato vážná nemoc do života i devětatřicetileté Marii Veselé. Ženy by měly vsadit na svou intuici a vnímat své tělo, i když jim lékaři mohou tvrdit, že je vše v pořádku, vzkazuje maminka dvou malých dětí Karcinom děložního hrdla ale není jediné onemocnění, které souvislost s HPV infekcí. Lidské papilomaviry napadají různá místa na těle mužů i žen a u obou pohlaví mohou vést k rozvoji závažných onemocnění. Karcinom hrdla děložního - rakovina děložního čípku Domů / Rakovina děložního čípku (karcinom děložního čípku, karcinom hrdla dělohy) - C53 Počty nemocných s rakovinou děložního čípku S touto nepříznivou diagnózou se v posledních letech setkává stále více žen , pro něž je tato nemoc obrovskou zdravotní i psychickou zátěží

V případě pokročilého nádoru děložního hrdla metastazuje do lymfatických uzlin. Metastazování krevní cestou je vzácné, pokud ale je, metastázy končí v plicích a kostech. Rizikové faktory rozvoje. V patogenezi rakoviny děložního čípku hraje hlavní roli infekce papilomavirem (HPV), který se přenáší pohlavním stykem Rakovina děložního čípku (někdy je označována jako karcinom děložního hrdla nebo cervikální karcinom) je zhoubné nádorové onemocnění, kdy se povrchové buňky děložního čípku začnou nekontrolovatelně množit

Rakovina děložního čípku, HPV a očkování. Nejvíce obávanou chorobou způsobovanou HPV (human papillomavirus) je rakovina děložního čípku (karcinom děložního hrdla). Tomuto onemocnění předcházejí tři stádia prekancerózních lézí, které ve většině případů samy odezní karcinom děložního hrdla odhalit v časném sta9 diu onemocnění, nebo dokonce ještě před jeho vznikem ;těžká dysplazie@. K hlavním screeningovým prebioptickým me9 todám určeným k detekci karcinomu děložního hrdla patří onkologická cytologie a kolposkopie. Široké využití onkologické cytologie, jakožto jed Co je vlastně karcinom děložního hrdla Histologicky lze konstatovat, že karcinomy vyskytující se v České republice jsou ze 70-80 % karcinomy spinocelulární a z 20-30 % adenokarcinomy. Ostatní nádory jsou raritní a tvoří 1-2 % Skládá se z děložního těla, děložního hrdla a istmu, který je spojuje. Nádory dělohy rozlišujeme jako nádory děložního hrdla a nádory děložního těla. Liší se výskytem, ohroženými skupinami žen, rizikovými faktory,léčbou i prognózou. Karcinom endometria vzniká ze žlázových buněk endometria, nejčastěji v.

HPV Guide HPV Guide je edukační portál pro odborníky ve

Přednáška představuje karcinom děložního hrdla - celosvětově nejčastější gynekologický zhoubný nádor. Uvádí jeho incidenci, etiopatogenezu, rizikové faktory, možnosti prevence a screeningu, diagnostiku, staging a léčebné modality Jde o stejný typ viru, který je původcem nádorů děložního hrdla, a jeho šíření patrně souvisí se sexuálním chováním.Těchto nádorů v poslední době celosvětově významně přibývá, zatímco výskyt nádorů vázaných na tabák je stabilní nebo dokonce klesá, a to zejména v zemích, kde se podařilo konzumaci tabáku. Karcinom děložního hrdla (KDH) je v České republice příčinou úmrtí více než 300 žen ročně.. KDH je způsoben dlouhodobou infekcí lidským papilomavirem (HPV) a vzniká až několik let po nakažení, tedy se netýká jen sexuálně aktivních žen.. Virem HPV se nakazí během svého života více než 80% populace, vakcinace proti HPV výrazně snižuje riziko vzniku KDH

HPV. Lidský papillomavirus, Human papillomavirus. Viry napadají buňky lidské pokožky a sliznic, mohou vést k různým onemocněním, nejznámější je rakovina děložního hrdla (čípku).; HPV dále může způsobit například rakovinu zevních rodidel a pochvy u žen, u žen i mužů rakoviny análního otvoru, rakoviny v oblasti hlavy a krku, genitální bradavice, u mužů pak. Rakovina děložního čípku neboli karcinom děložního hrdla je zhoubné nádorové onemocnění, jehož hlavní příčinou je lidský papilomavirus (HPV). Ten je přenositelný buď pohlavním stykem, nebo intimním kontaktem s infikovanou sliznicí. HPV viry rozdělujeme do dvou skupin Všechny informace o produktu Kniha Screening karcinomu děložního hrdla, porovnání cen z internetových obchodů, hodnocení a recenze Screening karcinomu děložního hrdla SCCA je biomarkerem pro nemalobuněčný karcinom plic (NSCLC), zejména typu spinocelulárního karcinomu. SCC plic úzce souvisí s kouřením tabáku, více než jiné typy nádorů plic. SCCA při rakovině děložního hrdla: Nejčastějším karcinomem děložního hrdla je SCC; SCCA je biomarkerem volby u tohoto nádoru karcinom in situ (CIS) T1 : nádor je omezen na vulvu nebo na vulvu a perineum : T1a: nádor do 2 cm v nejv ě tším rozm ě ru a se stromální invazí ne v ě tší než 1,0 mm : T1b: nádor v ě tší než 2 cm nebo se stromální invazí v ě tší než 1 mm: T2 : nádor jakékoliv velikosti s rozšíř ením do př ilehlých.

Program screeningu karcinomu děložního hrdla » Linkos

Screening karcinomu děložního hrdla - Jiří kolektiv autorů

Karcinom děložního hrdla je pozdní komplikací banální infekce rozšířené po celém světě. Není však vzácným onemocněním, postihuje celosvětově každým rokem téměř půl milionu žen, z nichž více než polovina z této příčiny (v témže roce 273 000) umírá. Jen v Evropě zemře na karcinom cervixu denně 40 za den. Medicína založená na důkazech zná a. Od dubna 2012 je možno nechat naočkovat dívky ve věku 13-14 let proti lidským papilomavirům zdarma - očkování je hrazeno z veřejného zdravotního pojištění. Právě HP viry působí změny na děložním čípku. Ty mohou vyústit do přenádorových a následně i nádorových změn a způsobit karcinom děložního hrdla Klíþová slova: lidské papilomaviry, karcinom děložního hrdla, sexuálně přenosné agens, prevence, HPV test . Abstract Sexually transmitted HPV infection (human papillomavirus), or infection with human papillomavirus, is a decisive factor in cervix carcinoma etiology. Every year more than 1000 new cases of cervix carcinoma occur in the. Karcinom děložního čípku (hrdla) je jedním z nejčastějších druhů rakoviny, který u nás ohrožuje ženy na životě. Obvykle je postihuje mezi pětatřicátým až pětačtyřicátým a šedesátým až pětašedesátým rokem života. Nevyhýbá se však ani mnohem mladším ženám

CervixPrebioptické metody při screeningu karcinomu děložníhoEva Perónová – Wikipedie

Přitom karcinom děložního hrdla je jediné nádorové onemocnění, u něhož je znám původce. Bylo přesvědčivě prokázáno, že původcem jsou lidské papillomaviry, a proti jejich nejčastějším a nejnebezpečnějším typům 16 a 18 jsou dnes již vyvinuty očkovací látky, které dávají do budoucna naději na eradikaci. Karcinom děložního hrdla je zhoubné nádorové onemocnění, jehož hlavní příčinou je lidský papilomavirus (HPV). Ten je přenositelný buď pohlavním stykem, nebo intimním kontaktem s infikovanou sliznicí Karcinom děložního hrdla v ČR a možnosti jeho prevence Iva Kinkorová Luňáčková 1, Ondřej Májek 2 1 Bioptická laboratoř s.r.o., Plzeň 2 Institut biostatistiky a analýz, LF MU, Brno SOUHRN Karcinom děložního hrdla patří mezi významné malignity žen v České republice Za rok 2014 bylo v rámci ČR nově hlášeno celkem 823 nádorů děložního hrdla, tj. standardizovaná incidence (v přepočtu na 100.000 žen) činila 15,4. Incidence i mortalita vykazují v posledních letech jednoznačně klesající tendenci. Nejvyšší incidence byla ve věkové skupině 40 - 44 let. Nejčastěji je onemocnění diagnostikováno v I. stádiu (47 % v roce 2014. Karcinom hrdla děložního představuje třetí nejčastější gynekologické nádorové onemocnění v České republice a je druhou nejčastější příčinou úmrtí na následky maligního onemocnění u žen ve věku 15 až 44 let v Evropě

 • Jak se dělá keramika.
 • Co sezere zmiji.
 • Profidog puppy.
 • Sailfish os wiki.
 • Island spaní v autě.
 • Cesky zurnal csfd.
 • Kolaz fotografii online.
 • Iridium wiki.
 • Pardubice dukla urad.
 • Společenské boty na nízkém podpatku.
 • Fraktální dimenze.
 • Chata na víkend jižní morava.
 • Arie no.5 bachianas brasileiras.
 • Cukrárna sokolovská praha.
 • Čím krmit kočku aby přibrala.
 • Pu dong airport shanghai.
 • Kurník kutná hora.
 • Steve berra.
 • Magnat tempus 33 recenze.
 • 7 blahoslavenství.
 • Organizér do kuchyňské zásuvky.
 • Zlomeniny dětí.
 • Mrtvý úhel stupně.
 • Ztráta signálu samsung.
 • Nepečený cheesecake z lotus sušenek.
 • Aro 10 wikipedia.
 • Kuka wiki.
 • Sportovní oblečení decathlon.
 • Vektory.
 • Zahradní traktor 4x4.
 • Manipulativní porucha osobnosti.
 • Hermelínová pomazánka.
 • Sixtinská kaple stvoření adama.
 • Pstruh na mlynářský způsob.
 • Pilotky brýle.
 • Rychlé piškotové těsto.
 • Kongresové centrum praha program 2019.
 • Je to kamarad.
 • Silniční kolo canyon.
 • Jak dlouho letí signál na mars.
 • Jak prestat kojit zavislaka.