Home

Kardioverze

Elektrická kardioverze je výkon, který se používá k přerušení srdečních arytmií, nejčastěji fibrilace či flutteru síní. Tyto arytmie obvykle zhoršují výkonost srdce (až o 25 % snižují množství přečerpané krve) a mohou také vést ke vzniku sraženin v srdečních oddílech Elektrická kardioverze je výkon, který se používá k přerušení některých poruch srdečního rytmu (arytmií), nejčastěji fibrilace či flutteru síní. Tyto arytmie mohou zhoršovat srdeční výkonnost a vést ke vzniku krevní sraženiny nejčastěji v oušku levé síně Fibrilace síní je arytmie, která vede k ošetření ve zdravotnickém zařízení ve 30-40 %. Elektrická kardioverze je účinná, bezpečná a zavedená metoda používaná k nastolení sinusového rytmu. K úspěšné a bezpečné kardioverzi je nutná předchozí příprava nemocného antikoagulační léčbou. V indikovaných případech je vhodné doplnění echokardiografického.

kardioverze - metoda, jíž se pomocí elektrického výboje upraví rytmus srdce, zejm. jeho nadměrně rychlá činnost (fibrilace či flutter síní apod.). Provádí se po přípravě pacienta, v krátké narkóze. Srov. defibrilac Kardioverze - příprava • před elektivní EKV pro FS trvající více než 48 hod nutno zahájit antikoagulační léčbu • INR 2,0-3,0 - nejméně 3 týdny před EKV • u FS do 48 hod bez rizikových faktorů vzniku CMP - nízkomolekulární heparin + výkon • jícnová echokardiografie s negativním nálezem = EK Elektrická kardioverze je zákrok, který se používá k léčbě některých arytmií (především fibrilace síní a flutteru síní).Jedná se o elektivní výkon prováděný ambulantně. Princip [upravit | editovat zdroj]. Elektrickou kardioverzi provádí kardiolog za asistence anesteziologa

Elektrická kardioverze IKE

Kardioverze a DOAC - výsledky prospektivních studií zaměřených na kardioverzi. Upraveno dle [14-16]. DOAC - antikoagulancia, CMP - cévní mozková příhoda Pozn.: Nejedná se o přímé srovnání jednotlivých molekul. Jednotlivé studie byly provedeny na rozdílné populaci s rozdílnou metodologií je pro výsledek kardioverze rozhodující, je ovlivně-na hodnotou impedance (elektrického odporu) hrudníku a je ve vztahu podle Ohmova zákona: I = U/R (R je impedance v ohmech) Při externí elektrické kardioverzi/defibrilaci musí proud překonat odpor hrudníku (impe-danci) nemocného, který se u každého jedince liší 54 Interní medicína pro praxi | 2013; 15(2) | www.internimedicina.cz Přehledové články frekvenci jen v klidu, proto by neměl být podá-ván samostatně, ale v kombinaci s betablokáto

Elektrická kardioverze (externí nebo interní): externí elektrickou kardioverzi lze provést ambulantně (bez nutnosti hospitalizace). S použitím bifázického výboje volíme energii 70-170 J. Elektrická kardioverze je ve srovnání s chemickou kardioverzí účinnější a bezpečnější Elektrická kardioverze je zákrok, který se používá v léčbě některých poruch rytmu. Využíváme zde elektrického proudu, který po krátkou dobu necháme procházet tělem pacienta. Zní to sice hrozivě, ale jedná se o zákrok velice jednoduchý, nebolestivý a jen s minimálním rizikem

Elektrická kardioverze je neinvazivní zákrok, který je spojený s krátkodobou hospitalizací v řádech několika málo hodin.Pacient je po celou dobu zákroku i několik hodin po něm monitorovaný. Komplikace při elektrické kardioverzi jsou vzácné Kardioverze je nejčastěji plánovaný výkon (elektivní), je ale také používána v urgentní léčbě. Vždy (pokud je to možné) se snažíme před výkonem pacienta uvést do krátkodobé anestezie. Naštěstí je to možné prakticky vždy. Existuje i intrakardiální a transezofageální kardioverze kardioverze - metoda, jíž se pomocí elektrického výboje upraví rytmus srdce, zejména jeho nadměrně rychlá činnost (fibrilace či flutter síní apod.). Provádí se po přípravě pacienta , v krátké narkóze Kardioverze je léčebnou metodou arytmií elektrickým výbojem z defibrilátoru. Výkon se provádí v krátkodobé anestezii. Výkon provádí kardiolog za asistence zdravotní sestry. Kardioverze není výkon neodkladný, proto je dost času k přípravě pomůcek a zabezpečení pacienta. Před plánovaným výkonem upravujeme případnou poruchu minerálního metabolismu, především. Elektrická kardioverze je léčebná metoda odstraňující arytmii. Provádí se pomocí defibrilátoru. Defibrilátor je speciální přístroj, který umožňuje vyslat do organismu elektrický výboj pomocí dvou elektrod přiložených na hrudník. Tento elektrický výboj přeruší arytmii a umožní, aby se uplatni

Elektrická kardioverze Kardiologická klinik

 1. Kardioverzia je lekársky výkon, ktorým sa liečia niektoré druhy abnormálne zrýchlenej činnosti srdca - tachykardie, napríklad supraventrikulárna tachykardia, fibrilácia predsiení, flutter predsiení, komorová tachykardia.Osobitné postavenie má kardioverzia v liečbe smrteľnej arytmie - fibrilácie komôr (a tiež bezpulzovej komorovej tachykardie) - v tomto prípade ide o.
 2. Defibrilace, kardioverze, kardiostimulace Opakovaný výboj zpravidla překonává již nižší impedanci hrudníku díky koridoru vzniklém průchodu výboje předchozího.Proto u monofázické defibrilace se doporučovalo použít pro druhý výboj energii stejnou nebo jen trochu vyšší . Teprve třetí výboj pak s maximální energií
 3. Elektrická kardioverze je léčebná metoda, která je dostupná i mimo kardiocentra. Umožní dvojici pacient-lékař v klidu dokončit rozvahu jak dále pokračovat v léčbě. Lékař má dostatek času pátrat po etiologii arytmie a volit buď kauzální léčbu, přidat antiarytmika, nebo indikovat intervenční zákrok.
 4. Elektrická kardioverze je zákrok, který se používá k léčbě některých arytmií, především fibrilace síní. Výbojem defibrilátoru by se měla nahodit normální frekvence srdečního rytmu. Bohužel to nepomůže jednou provždy - čehož jsem já příkladem. Právě proto jsem musel tento zákrok opakovaně podstoupit

Elektrická kardioverze fibrilace síní - praktické aspekty

Uvolněný happening kardiocentra Nemocnice Na Homolce. Naše kardiocentrum uspořádalo 28. listopadu již druhý Uvolněný happening, tentokrát věnovaný 100. výročí vzniku republiky. Mezi pozvanými hosty byly známé osobnosti, jako zpěváci Marta Kubišová a Václav Neckář, herci Iva Janžurová a Pavel Zedníček, klavírista Petr Malásek, jazzman a multinstrumentalista. Kardioverze Katetrizační ablace Kontrola frekvence Kontrola rytmu Okluze ouška levé síně Operační řešení FS Upstream terapie Klíčová slova: Ablace v levé síni Antagonisté vitaminu K Antiarytmika Antikoagulace Doporučené postupy Fibrilace síní Izolace plicních žil Jiná perorální antikoagulancia než antagonisté. Klíčová slova: kardioverze, fibrilace síní, antikoagulační léčba, NOAC. Cardioversion Cardioversion is a procedure aimed at prompt abolition of arrhythmia and restoration of sinus rhythm. This most frequently involves atrial fibrillation (AF). The article describes the history and nature of cardioversion, the most common indications, prac Transcript KARDIOVERZE KARDIOVERZE Vypracovaly : Dana Plevová DiS. Lucie Šmídová DiS. NCO NZO - ARIP 2011 CO JE TO : Elektrická kardioverze je výkon, jehož cílem je zrušit arytmii a nastolit normální sinusový rytmus Nejčastěji se používá při fibrilaci síní a při flutteru síní Elektrická kardioverze se provádí zejména při selhání pokusu o medikamentozní kardioverzi, při delším trvání arytmie či v případě, že nemocný arytmii netoleruje, hrozí srdeční selhání a nutné dosáhnout rychlého efektu. Před kardioverzí, zejména pokud arytmie trvala déle než 48 hodin, je nutné vyloučit.

kardioverze - ABZ.cz: slovník cizích slo

Záchranáři Vločkaři

Kardioverze, tedy snaha o návrat normálního pravidelného rytmu, se má zkusit u všech pacientů, u určitého procenta z nich se však arytmie opět vrátí. Často se proto volí strategie, že po neúspěšné kardioverzi se zkouší další pokus po nasycení sedacoronem. Za sebe bych asi volil nejdříve tuto cestu, než rovnou ablaci. U většiny pacientů se využívá i kardioverze, což je přerušení arytmie síní pomocí léků (medikamentózní kardioverze) nebo elektrickým výbojem (elektrická kardioverze). Při medikamentózní kardioverzi je pacientovi za stálého monitorování EKG podáván lékdo žil a sleduje se, zda dochází k nápravě srdeční arytmie FIBRILACE SÍNÍ - PRVNÍ VYDÁNÍ 2017 FIBRILACE SÍNÍ Doporučené diagnostické a terapeutické postupy pro všeobecné praktické lékaře Centrum doporučených postupů pro praktické lékař

Elektrická kardioverze Ošet řujícím léka řem Vám bylo navrženo provedení elektrické kardioverze. Před zákrokem budete léka řem informován/a o d ůvodech a zp ůsobu jeho provedení, možných komplikacích i o dalším postupu lé čby a možného vývoje onemocn ění v případ ě, že zákrok nebude proveden.Toto pou čení Vám má podat základní informace a být návodem. Echokardiografie transtorakální - ultrazvuk srdce EKG Holter Tk Holter - AMBP Jícnová echokardiografie - provádíme na ambulanci Kardiochirugické kliniky FN Olomouc - tel. č. 588 44 2357. Vyšetření provádíme většinou v sedaci - lehké anestezii (nezbytné mít sebou doprovod) a pochopitelně nalačno. Zátěžové testy - ergometrie, SPECT myokardu na Klinice. kardioverze, léčebná metoda, při které se pomocí el. výboje odstraňují poruchy srdečního rytmu, mající svůj vznik v srdečních předsíních

Bc. Dagmar Hetclová Diplomová práce Externí elektrická kardioverze fibrilace síní - nežádoucí účinky analgosedace a defibrilace External electrical cardioversion of atrial fibrillation - side effects of analgosedation and defibrillatio Elektrická kardioverze. Elektrická kardioverze je výkon, který se používá k přerušení srdečních arytmií, nejčastěji fibrilace či flutteru síní. Tyto arytmie obvykle zhoršují výkonnost srdce a mohou také vést ke vzniku sraženin v srdečních oddílech (síních) Elektivní ambulantní elektrické kardioverze. Farmakologická léčba supraventrikulárních a komorových arytmií, léčba pacientů s neurokardiogenními synkopami. Katetrizační ablace arytmií Katetrizační ablace je minimálně invazivní zákrok, při němž je katétr navigován cévami do srdce Elektrická kardioverze byla provedena na porodním sále v krátké celkové anestezii Propofolem, při které byl prvním výbojem 40 J restaurován pravidelný rytmus (nejprve sinus přecházející následně do rytmu koronárního sinu) 95/min. Rytmus byl již poté stabilní až do konce hospitalizace Popis kardioverze. Kardioversija - elektrickým proudem přes hrudník elektrod nebo polštářky. Elektrošok se provádí, opravit nebezpečnou srdeční rytmus. Kardioverze může být To dělalo, jak bylo plánováno, nebo nouzových postupů, v případě, abnormální srdeční činnost, aby se stal život ohrožující

JAKOU PÉČI POSKYTUJEME Kardiologické oddělení poskytuje ambulantní i lůžkovou péči téměř v celém spektru kardiovaskulárních chorob Kardioverze fibrilace síní na sinusový rytmus Pokud je potřeba kardioverzi provést bezprostředně, což je v případě, že arytmie je hlavním faktorem odpovědným za akutní srdeční slabost, hypotenzi nebo zhoršení an-giny pectoris, pak se výhradně používá elek-trická kardioverze. Nicméně kardioverze nes Browsing Ústav ošetřovatelství by Subject kardioverze DSpace Repository. DSpace Home; Kvalifikační práce dle fakult; Fakulta humanitních studií; Ústav ošetřovatelství; Browsing Ústav ošetřovatelství by Subjec Defibrilace, kardioverze, kardiostimulace DEFIBRILACE (nesynchronizovaná kardioverze)-emergentní výkon zrušení život ohrožující komorové arytmie elektrickým výbojem fibrilace komor flutter komor komorová tachykardie, zejména polymorfní elektrická E způsobí současnou DEPOLARIZACI všech svalových vláken myokardu, po které s

Elektrická kardioverze - WikiSkript

 1. Elektrická kardioverze (IS - KARDIO - 10) Elektrofyzické vyšetření (IS - KARDIO - 01) Implantace (reimplantace) kardiostimulátoru (nebo SRL), (nebo nové elektrody) (IS - KARDIO - 03) Implantace (výměna) kardioverteru-defibrilátoru (nebo nové elektrody) (IS - KARDIO - 04) Implantací (explantací) loop rekordéru (IS - KARDIO - 13
 2. Kardioverze je postup používaný k dodání nízké dávky elektrického proudu pacientovi při poruchách rytmu, jako je VT s pulsem, fibrilace síní (Af) a atriální flutter (AF). Pokud je komorová frekvence vyšší než 150 BPM, je nutná urgentní kardioverze
 3. Kardioverze. Lumbální punkce. Operační tracheostomie. Swan-Ganz katetr a katetrizace . Tracheální intubace. Výplach žaludku. Zavedení NGS. Zavedeni trojcestné sondy.
 4. Kardioverze se provádí za hospitalizace. Před zákrokem je nutné 6 hodin lačnět, nepřijímat tekutiny ani jídlo. Lékaře vždy sami informujte o tom, jaké léky užíváte. Též upozorněte lékaře na alergie, pokud nějakými trpíte. Možné komplikac

Výsledky a závěry: Úspěšnost kardioverze se v jednotlivých letech pohybovala od 86% do 98%. Nejvíce úspěšnost stoupla v souvislosti s použitím bifázického výboje. Nezaznamenali jsme žádnou závažnou komplikaci, pouze v jednom případě došlo k poškození funkce stimulátoru, s nutností výměny přístroje Adresa: Plzeňská 293, Planá 348 15 Ordinační hodiny: Pondělí Úterý 7:30 - 14:30 Středa 7:30 - 17:00 Čtvrtek 7:30 - 17:0 elektrické kardioverze je závislý na tom, jak dlouho trvá porucha srde čního rytmu a co je její příčinou. Celková úsp ěšnost je vyšší než 80% a pokud jsou p řed zákrokem užívány léky - antiarytmika tak se pravd ěpodobnost akutního úsp ěchu zákroku zvyšuje nad 90%. Příprava k zákrok

Defibrilátor ZOLL s monitorem - bazar - IZSBAZAR

Moderní pohled na elektrickou kardioverzi fibrilace síní

defibrilace - léčebný úkon, kterým se zruší fibrilace komor.Spočívá v použití elektrického výboje, který na čas vymaže veškerou chaotickou srdeční činnost a umožní nástup pravidelnějšího rytmu.Jde o výkon zachraňující život, neboť fibrilace komor bez léčby vede rychle k smrti. D. se provádí okamžitě, jakmile je to možné (pacient při fibrilaci je. Přednosta: Prof. MUDr. Josef Veselka, CSc., FESC, FSCAI, FICA, tel. :224 434 901, josef.veselka@fnmotol.cz Primář: MUDr. Jiří Vejvoda, tel. 224 434 952, jiri.

Fibrilace síní - WikiSkript

Zkusit štěstí prohledáním alternativ elektrická kardioverze: elektrická fáze, elektrická kardioverze, elektrická požární signalizace - z. Ve slovníku zkratek se aktuálně nachází více jak 4 000 zkratek a jejich vysvětlení. Slovník se snažíme postupně rozšiřovat a vylepšovat Elektroimpulzoterapie (defibrilace, kardioverze, zevní transthorakální stimulace) Obr. 1 Kardiopumpa. Obr. 2 Automatický externí defibrilátor (AED). Přístroj AED po svém přiložení a zapojení opakovaně v pravidelných intervalech automaticky vyhodnocuje srdeční rytmus pacienta a zároveň vydává verbální pokyny obsluze ke. elektrická kardioverze fibrilace/flutteru síní - ke stažení aktuální verze informovaného souhlasu (výkon je možno objednat cestou příjmové ambulance na tel. 577 552 249) vzestupná jícnová srdeční diagnostická stimulace - ke stažení aktuální verze informovaného souhlas

Elektrická kardioverze Medicína, nemoci, studium na 1

Elektrická kardioverze Výboj o síle 150 až 200 J musí být synchronizován s QRS komplexem, neboť pouze tak se sníží riziko fibrilace komor na minimum. V poslední době se množí studie, které podporují strategie s vyšší iniciální energií, jež vede k nižší kumulativní dávce energie než postupná gradace výbojů Nemocnice Jihlava (odkaz na titulní stránku) Nemocnice Jihlava - Oficiální web obc Publikováno z 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy (https://www.lf2.cuni.cz) LF2 > Elektrická kardioverze a defibrilace - Alan Elektrická kardioverze Snahou Fakultní nemocnice Královské Vinohrady je nabídnout pacientům, jejich příbuzným a dalším návštěvníkům nemocnice informace o našem zdravotnickém zařízení. Usilujeme o to, stát se špičkovou univerzitní nemocnicí s příkladnou péči o pacienty

Defibrilátor ZOLL M Series - bazar - IZSBAZAR

Ultrazvuková diagnostika (srdce + cévy) telefon: 558 415 355, 558 415 364, 558 415 377 sestra: Janšová Blanka, Foučková Jan Aktualizace 6. 2. 2018: Pradaxa, Xarelto, Eliquis, Lixiana (NOAC) - Shrnující zápis z jednání mezi zástupci VZP ČR, České kardiologické společnosti, České internistické společnosti, České neurologické společnosti, Sdružení ambulantních specialistů a České společnosti pro trombózu a hemostázu Title: 491 IS - ELEKTRICKÁ KARDIOVERZE (RYCHNOV).cdr Author: LUSIJA 2 Created Date: 9/3/2020 6:18:48 A

Implantabilní kardio-defibrilátory (ICD) – VesinPPT - Zaburzenia rytmu i przewodzenia w EKG PowerPointPPT - Supravetrikulá r ní tachyarytmie PowerPoint
 • Sumář úlovků 2017.
 • Levellers shop.
 • Bakterie ve stolici.
 • Rc drony bazar.
 • Broušení pod vodou.
 • Felix the cat.
 • Nconzo brno kurzy.
 • Prevenar 13 pro seniory.
 • Fortuna losy.
 • Má vlast koncert 2020.
 • Moneta konec platnosti karty.
 • Muslimové v čr statistika.
 • Začínající vegetarián.
 • Moda e shop.
 • Jana eyrová film online 1983 cz dabing.
 • Divizna velkokvětá popis.
 • Oman last minute.
 • Vizitka fb.
 • Simona stašová partner.
 • Bezdrátová žehlička.
 • Ebelin beauty blender cena.
 • Palandy pro děti.
 • Muzeum dopravy brno líšeň.
 • Alkohol a zuby.
 • Doba ledová postavy cz.
 • Uroval akut diskuze.
 • Svalové skupiny.
 • Čím krmit kočku aby přibrala.
 • Strojek na vlasy sencor.
 • Veletrh zábavy.
 • Den profesionalu designblok.
 • Kralik mi ojizdi ruku.
 • Kladné hodnocení na facebooku.
 • Kojící tričko.
 • Střední filmové školy.
 • Nordic walking záda.
 • Michelin energy saver 205/55 r16 test.
 • Rosenberg ventilátor.
 • Bitva u dobšic 2019.
 • Cestování s batohem.
 • Quien escribio la historia del rey ricardo iii en el siglo 16.