Home

Fraktální dimenze

Fraktální dimenzi lze také definovat pomocí tzv. kapacitní dimenze (capacity dimension): Pokud kapacitní dimenze množiny existuje a není celočíselná, pak se jedná o fraktální dimenzi . V [ 10 , 11 ] se lze setkat s podobnou definicí jako od Mandelbrota: Fraktál je objekt, jehož geometrická struktura se opakuje v něm samém 1. Co je fraktál, fraktálová dimenze (rozměr), fraktální jazyk přírody +Obyčejné, hladké geometrické útvary - celočíselná dimenze Normální útvary kolem nás se dají popsat nebo zobrazit pomocí jistého konečného počtu obrázků či parametrů, které je charakterizují

Fraktální geometri

Fraktál je podle původní Mandelbrotovy definice množina, jejíž Hausdorffova dimenze je větší než dimenze topologická. Lze jej také definovat poněkud jednodušeji jako geometrický objekt, který má následující vlastnosti: je soběpodobný - znamená to, že pokud daný útvar pozorujeme v jakémkoliv měřítku či rozlišení, pozorujeme stále opakující se určitý charakteristický tvar; mívá na první pohled velmi složitý tvar, ale je generován opakovaným. Věda v umění: fraktální dimenze Jacksona Pollocka. Z. Tabachová Fakulta Jaderná a Fyzikálně Inženýrská, Břehová 7, 115 19 Praha 1 tabaczla@fjfi.cvut.cz Abstrakt Ve svém projektu jsem se zabývala určováním fraktálních dimenzí obrazců získaných stříkací metodou nanášení barvy na plátno fraktální dimenze, Hurstova exponentu (dlouhé paměti procesu) a entropie k popsání efektivity daného trhu. Hurstův exponent je již dlouhodobě zkoumán pro různé fi nanční produkty jako akciové indexy (Di Matteo et al., 2007 a Krištoufek, 2010a), úrokové míry (Cajueir fraktální dimenze, hlavně dimenze Hausdorffovy a mřížkové, způsoby analytického i numerického výpočtu dimenze. Důležitou součástí jsou také ukázky analytického výpočtu dimenzí pro různé fraktální množiny. V práci je navrženo a na příkladech uvedeno vylepšení standardního numerického výpočtu mřížkové.

Fraktální Astrologie pro každého | Vesmírná synergie

Fraktály a chaos I

Topologická dimenzeTopologická dimenze - topologická dimenze 1, fraktální 1,585 14. Gaston Maurice Juli Fraktální geometrie Vypracovali: Ji ří Thoma Jiří Pelc Jitka Stokučová Topologická a fraktální dimenze Fraktální (Hausdorffova - Besicovitchova) dimenze D udává míru nepravidelnosti geometrického útvaru Fraktální dimenze. Fraktální dimenze nevyplývá z jemnější analýzy vektorových prostorů, ale duchovně navazuje na Lebesgueovu dimenzi, založenou na pokrývání zkoumaného objektu otevřenými množinami. Nepotřebuje tedy lineární strukturu a bohatě si vystačí s topologickými vlastnostmi (proto se jí také někdy říká topologická dimenze)

Fraktál - Wikipedi

Fraktální dimenzi lze vypočítat pomocí vzorce D =log N/ log1/ r, kde D je dimenze, N je počet soběpodobných úseků a 1/r faktor změny délky Fraktální dimenze v sobě obsahuje informaci o tvaru tělesa. Jinak řečeno, je úměrná míře nepravidelnosti objektu. Lze říci, že vyjadřuje, jak se daný objekt liší od klasického Eukleidovského objektu, který má dimenzi celočíselnou Fraktální dimenze plošek Fraktálnídimenze vyjadřujekomplexitu obvodu plošek- je vyjádřenájako poměrulogaritmu obvodu (P) a plochy (A) Nízké hodnoty indexu d vyjadřují jednoduché tvary s rovnými okraji, naopak vy.

Fraktální dimenze (lze se také setkat s pojmem Hausdorff-Besicovitchova dimenze) matematicky popisuje složitost těchto objektů (více v Fraktální (Hausdorff-Besicovitch) dimenze DH).Fraktální dimenze, v případě fraktálů, převyšuje jejich topologickou dimenzi, která je celočíselná (dimenze charakterizované bodem, úsečkou, trojúhelníkem a tetraedrem) Fraktální dimenze Definice fraktální (vnitřní) dimenze a její aplikace v databázích David Hoksz Topologická dimenze (DT) určuje klasický geometrický rozměr tělesa. Bod má DT=0, přímka DT=1, plocha DT=2 a prostorový objekt DT=3. Hausdorffova dimenze D, nebo také dimenze fraktální, určuje míru nepravidelnosti tělesa. U pravidelných těles je shodná s dimenzí topologickou, u těles nepravidelných je větší

 1. Nastudujte dostupné definice fraktální dimenze a jejich omezení. Vypracujte kód pro existující editor fraktálů. Od nástroje se očekává, že bude schopnen vypočítat fraktální dimenzi libovolného zadaného fraktálu (ve formě polygonů / obrázku). Lze využít techniky box-counting, která je popsána v literatuře. Navržený postup musí být spolehlivý i pro komplikované.
 2. Fraktální dimenze a její odhady Fractal dimension and its estimation Fraktální dimenze a její odhady. bachelor thesis [DEFENDED] View/ Open. Text práce (3.129Mb) Abstrakt (41.19Kb) Abstrakt (anglicky) (41.13Kb) Příloha práce (1.072Mb) Posudek vedoucího (124.8Kb
 3. Při zkoumání fraktálů hraje důležitou roli jejich dimenze a to jak dimenze topologická, tak i dimenze fraktální (někdy také nazývaná dimenze Hausdorffova podle německého profesora židovského původu Felixe Hausdorffa)
 4. Navíc fraktální dimenze ještě sama o sobě plně nevystihuje nějaký fraktál - existují různé fraktály se stejnou dimenzí. Samotný povrch mozku je údajně fraktální, jeho dimenze je zpravidla o něco větší než by odpovídalo běžné, hladké ploše, tedy větší než číslo 2
 5. 2.3 Fraktální dimenze -8-2.4 Fraktální dimenze některých útvarů -9-3 Tvorba fraktálu 11 3.1 Rozdělení fraktálu podle způsobů tvorby -11-3.2 Dynamické systémy s fraktální strukturou -11-3.3 L-systémy -12-3.4 Systémy iterovaných funkcí — IFS -13-3.5 Stochastické {nepravidelné) fraktály -14-4 Fraktálové kapacitory 1

Fraktál

Vyložíme si nejprve pojmy entropie a fraktální dimenze tak, jak byly definovány ve fyzice a matematice a jak se používají ve vědě o komplexitě. Poté si ukážeme, jak se dají tyto pojmy vztáhnout na veřejné mínění - sociology poměrně hojně zkoumaný komplexní proces Hodnota této dimenze (resp. míra rozdílu mezi fraktální dimenzí a dimenzí topologickou) potom udává úroveň členitosti daného objektu. Z předchozích podkapitol vyplývá závěr, že pro běžné útvary vyskytující se v okolním světě si vystačíme s dimenzemi 0, 1, 2 nebo 3 Fraktální dimenze a její odhady Detail práce Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora

Dimenze - Wikipedi

Ahojte, mám takový začátečnický dotaz k teorii fraktální geometrie. Jestli jsem to dobře pochopil, strom by měl být fraktál. Definice fraktálu říká, že: Fraktál je takový útvar, jehož Hausdorfova dimenze je větší než dimenze topologická. Hausdorfova dimenze stromu je někde okolo 2.6 Fraktální dimenze a její odhady Fractal dimension and its estimation Fraktální dimenze a její odhady. dc.contributor.advisor: Raidl, Aleš. 44) Využití fraktální analýzy pro popis vlastností ) Využití fraktální analýzy pro popis vlastností agagregátůregátů B) Fraktální analýza Martin Pivokonský 5.4. 2014 18 na jednom snímku, vynesení do grafu, směrnice přímky v logaritmických souřadnicích = fraktální dimenze

Nastudujte dostupné definice fraktální dimenze a jejich omezení. Vypracujte kód pro existující editor fraktálů. Od nástroje se očekává, že bude schopnen vypočítat fraktální dimenzi libovolného zadaného fraktálu (ve formě polygonů / obrázku) fraktální dimenze - práškové látky - shluky částic - vzdušné třídění -měrný povrch Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě. V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP , které vám může poskytnout sken časopisu Granulometrie a fraktální dimenze English info Granulometry and Fractal Dimension The fractal character of exponential particle size distribution makes it possible to use fractaldimension for the evaluation of the results of granulometric analysis. The conditions of sedimentationanalysis of talc in aqueous solution were optimized by adding.

fraktál - ABZ.cz: slovník cizích slo

 1. Fraktální dimenze se může měnit mezi dvěmi limitními hodnotami: - pro D = 0 bude změna fraktální struktury při změně měřítka maximální (v reálném světě tomu odpovídají idealizované objekty, např. hmotný bod, bodový elektrický náboj), 1
 2. Kromě Oblast měřítku fraktální dimenze má DSA jiné významy. Jsou uvedeny na levé straně. Přejděte dolů a klepnutím na tlačítko je prohlédněte. Pro všechny významy DSA klepněte na více . Pokud navštěvujete naši anglickou verzi a chcete zobrazit definice Oblast měřítku fraktální dimenze v jiných jazycích.
 3. Hausdorffova dimenze (fraktální dimenze) Skutečná dimenze pobřeží je větší než dimenze křivky (=1) a současně je menší než dimenze roviny (=2) → dimenze pobřeží není celočíselná. Toto neceločíselné číslo se nazývá Hausdorffovou dimenzí. Hodnota Hausdorffovy dimenze udává, s jako
 4. Dále platí důležité tvrzení, že fraktální dimenze zlomkovitého Brownova pohybu D odpovídá hodnotě 1/H. Pro nemodifikovaný skalární Brownův pohyb s H=1/2 tedy platí následující vztah: D=1/H=1/(1/2)=2. Jelikož H je vždy menší než 1, musí nutně platit D>1, vždy se tedy jedná o spojitou křivku, nikoli o izolované body

fraktální dimenze (Burrough 1981), která vyjadřuje právě komplexitu obvodu plošek (Krummel et al. 1987), kdy P = ?Ad, tedy log P = 1/2d log A d = 2*log P/log A (4) Tvar plošky je poměrně složitě vyjádřen také např neboť pojem fraktální dimenze a fraktální množina jsou definovány s jejich pomocí. Dále, z definice Hausdorffovy dimenze lze přímo odvodit často používanou metodou odhadu fraktální dimenze, tzv. metodu Box Countingÿ. Definice 2.1: Nechť X je metrický prostor a E ⊂ X. Konečný nebo spočetný systém pod-množin { nastavuje prostředí Fractal - fraktální dimenze - Katalog shareware a freeware k bezplatnému stažení sofware včetně internetového obchodu

Poté jsou vysvětleny některé algoritmy, pomocí kterých se generují fraktální obrazce a to jak černobílé tak barevné. Témata fraktální dimenze a interpolace jsou zde rovněž diskutovány. V aplikační části je pozornost věnována digitální kompresi obrazů pomocí fraktální geometrie s podrobným vysvětlením metody · Fraktální dimenze (Vladimír Tichý) · L-systémy (Vladimír Tichý) · Iterační systém funkcí (Vladimír Tichý) · Mandelbrotovy a Juliovy množiny (Vladimír Tichý) · Bazény konvergence (Vladimír Tichý) · Fraktální barvení (Vladimír Tichý) · Buněčné automaty (Vladimír Tichý) · Fraktály všude okolo nás. Při fraktální analýze hrají důležitou roli dva parametry: fraktální dimenze D a . fraktální míra K, [6]. Fraktální míru lze využít např. ke zjišťování velikosti (objemu, plochy, délky) fraktálních objektů při použití měřítka o velkosti jedna (např. 1 pixel), fraktální dimenzi pak k Fractal dimension determi- nated by filtration, volumetric and robust Box-Counting methods and Richardson method is different considering type of material and method

•Hausdorffova (fraktální) dimenze je větší než dimenze topologická Avšak neexistuje žádná obecně platná definice fraktálů. 2 Fraktální geometrie Fraktální geometrie je vědní obor rozvíjející se od 60. let 20. století. Zabývá se studiem složitých geometrických útvarů, nazývaných fraktály koeficient, fraktální dimenze, rekurentní analýza, ekonomie . 6 The Chaos Theory as the Basis for Analysis of Dynamical Systems in Economics Abstract This doctoral thesis is focused on the analysis of dynamical systems in economics from the point of view of the chaos theory. The introduction is devoted to issues of fundamenta

Měření fraktální dimenze meteorologických veličin Ústav

Efektivita kapitálových trhů: fraktální dimenze, Hurstův exponent a entropie Ladislav Krištoufek, Miloslav Vošvrda Ústav teorie informace a automatizace, AV ČR, v.v.i., Institut ekonomických studií FSV UK Pareidolii nápadně nahrávající hodnoty fraktální dimenze mají i některé typy zvířecího maskování. Zdá se tak pravděpodobné, že fraktální tvary sehrály svou roli i v evoluci obrany proti predátorům a že pareidolií oplývá nejen člověk, ale také většina zvířat s dostatečně velkým mozkem být blíže specifikována určením fraktální dimenze částic.4 Znalost sypných vlastností a rychlosti sypání je důležitá při standardizaci technologických postupů, ve farmacii například dávkování léčivých a pomocných látek v práškové formě.4 Za modelovou látku pro studium sypných vlastnost

Video: Fraktály - kmlinux

Diplomová práce: Měření fraktální dimenze Petr Pau

Témata fraktální dimenze a interpolace jsou zde rovněž diskutovány. V aplikační části je pozornost věnována digitální kompresi obrazů pomocí fraktální geometrie s podrobným vysvětlením metody. Text dále pokračuje popisem výskytu fraktálů v časových řadách s vysvětlením, jak je jich používáno burzovními. 3 FRAKTÁLNÍ DIMENZE 3.1 Soběpodobnostní dimenze 3.2 Mřížková dimenze (box-counting dimension) 3.3 Hausdorffova dimenze 4 JULIOVY MNOŽINY (JULIA SETS) 4.1 Definice množiny 4.2 Prahový poloměr divergence 4.3 Vykreslení Juliových množin 4.4 Typy Juliových množin 5 MANDELBROTOVA MNOŽINA 5.1 Definice 5.2 Vlastnosti Mandelbrotovy. Fraktální dimenze, v případě fraktálů, převyšuje jejich topologickou dimenzi, která je celočíselná (dimenze charakterizovaná bodem, úsečkou, trojúhelníkem a tetraedrem), což je také jedna z definic fraktálů. V reálném světě nelze fraktální dimenzi přímo spočítat a pak lze dimenzi jen odhadovat Ve fraktální geometrii je objekt určován podle tzv. dimenze fraktální neboli Hausdorffovy - Besicovitchovy, která určuje míru nepravidelnosti objektu. Z číselného pohledu se jedná o to, že hodnota dané dimenze je vždy o nějaké to desetinné číslo větší než v dimenzi topologické Students can apply from 5. 10. to 6. 12. 2020 through the Mobility application where they fill in information about themselves, select three preferred universities for their study tirp, register for language tests and finally send the application. Attention, without sending the application it is not possible to approve the trip or continue the selection procedure

Analýza Variability Srdečního Rytmu Pomocí Fraktální Dimenze

Diplomanti studijního programu Design, kteří se chystají na obhajoby 15. 9. 2020, zašlou fotografii modelu diplomové práce Veronice Kastlové na kastlver@fa.cvut.cz Tato práce se zabývá metodami odhadu fraktální dimenze při využití teoretických vlastností fraktálních množin. Je zde navrženo několik způsobů, za pomoci kterých je možné diskretizovat fraktální strukturu a následně odhadovat. Fraktální dimenze (fractal dimension) je ústředním pojmem fraktální geometrie, teorie zavedené v roce 1977 Benoitem Mandelbrotem a publikované v monografii Fractals, Form, Chance and Dimension, která vyšla v českém jazyce4. Za stěžejní dílo je pokládáno přepraco Fraktální dimenze náhodné fraktály Náhodná procházka bez protínání (line-ární polymer v dobrém rozpou st edle) ve 3D: = Dendrimer vzniklý difuzn e rízenou agre-gací (ve 2D): = Trajektorie Brownova pohybu (náhodná procházka s protínáním): = Dendrimer vzniklý difuzn e rízenou agre Stažení royalty-free Fraktální město série. umělecké abstrakce složený ze tří dimenzionální fraktální struktury a světla na téma technologie, komunikace, vzdělávání a vědy stock fotografie 25546285 z Depositphotos kolekce s milióny prémiových fotografií s vysokým rozlišením, stock fotografií, vektorových obrázků a ilustrací

Arial Calibri Výchozí návrh Počítačová grafika a CAD 2 Požadavky Fraktální geometrie Kochova vločka Sierpinského koberec Mengerova houba Mandelbrotova množina Snímek 8 Snímek 9 Snímek 10 Snímek 11 Juliova množina Přirozené fraktály Snímek 14 Soběpodobnost Matematická definice Hausdorfova (fraktální) dimenze Plocha.

Prohlížení Publikační činnost akademických pracovníků FEI / FEI Research Outputs dle předmětu Fraktální dimenze Přihlásit se Stažení royalty-free Fraktální město série. složení tří dimenzionální fraktální struktury, čísel a světla sloužit jako podpůrný podklad pro projekty v oblasti technologie, komunikace, vzdělávání a vědy stock fotografie 28957927 z Depositphotos kolekce s milióny prémiových fotografií s vysokým rozlišením, stock fotografií, vektorových obrázků a ilustrací

Matykání: dimenze s dvojitou frakturou čelisti - Blog iDNES

3.1.1 Fraktální dimenze urená kvadrantovou metodou Metoda se běžně oznaþuje jako box counting, ale můžeme se setkat s dalšími alternativními názvy jako je Kolmogorovova entropie, dimenze entropie, kapacitní dimenze, metrická dimenze þi Minkovského dimenze (Falconer, 2006) Prohlížení dle předmětu Fraktální dimenze Přihlásit se. Digitální knihovna UPa → Prohlížení dle předmět Počítačová grafika a CAD 2 Opravená verze prezentace Požadavky Zápočet: Odevzdání funkčních programů Zkouška: Společná s PGC1 Fraktální geometrie Kochova vločka Sierpinského koberec Mengerova houba Mandelbrotova množina Juliova množina Přirozené fraktály Soběpodobnost Matematická definice Fraktál je útvar, jehož Hausdorfova dimenze je větší než dimenze. Fraktální astrologie vychází z nauky Bytí českého přinašeče — léčitele a filozofa pana Josefa Zezulky a z přednášek Duchovní univerzity Bytí, která pokračuje v jeho díle. Název knihy je vyjádřením skutečnosti, že svět, ve kterém žijeme, je celý a beze zbytku obsažen ve své libovolně malé části Jandačka, Petr; Študentová, Soňa; Hlaváč, Libor; Kvíčala, Miroslav; Mádr, Vilém; Hredzák, Slavomír (Chemické listy. 2011, vol. 105, č. 2, s. 146-155

Každopádně fraktální podoba je výrazným Pollockovým rukopisem a možná to platí i pro jiné umělce, především tvůrce abstraktních děl. Šlo by na tomto základě rozhodovat i o autorství uměleckých děl? Barrow popisuje navržené metody (stanovování veličin jako fraktální dimenze tahu štětce apod.), ani v. Fraktální astrologie pro každého Autor: Šíma, Vladislav Nakladatel: Dimenze 2+2 EAN: 9788085238365 ISBN: 978-808523-836-5 Popis: 1× kniha, brožovaná, 382 stran, česky Rozměry: 24,7 × 24,8 cm Rok vydání: 2017 (1. vydání Možnosti využití fraktální geometrie při analýze krajinných systémů II (Fraktální dimenze - charekteristika krajinné struktury) Neubergová, K. Stavební obzor. 2001, 10(2), 60-63. ISSN 1210-4027. Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2001

Fraktální geometrie 3 pól - Magazín plný pozitivní energi

V matematiky, konkrétně v fraktální geometrie, je fraktální dimenze je poměr poskytuje statistické index složitosti porovnání jak detail ve vzoru (přesněji řečeno, fraktální vzor) se mění s měřítku, při které se měří.To byl také charakterizován jako měřítko prostorově naplnění kapacity vzoru, který říká, jak fraktální váhy odlišně od prostoru, to je. Dimenze. De facto udává, do kolika na sebe komých směrů se můžete v daném prostoru vydat. Rozlišujeme topologickou, fraktální dimenzi. Eukleidovská geometrie. To, že je to základní geometrie, asi všichni víte. Je definována na nezakřiveném prostoru(D >=0)

Obsah - physics.ujep.c

fraktální dimenze. Definition from Wiktionary, the free dictionary. Jump to navigation Jump to search. Czech Pronunciation . IPA : [fraktaːlɲiː dɪmɛnzɛ] Noun .. Fraktální dimenze =Hausdorffova dimenze. D H (Matematická reprezentace) de facto udává fraktálnost daného objektu. Spočítá se takto: Délka obvodu fraktálu K=Ne D, měřítko s=1/N. Jestliže dosadíme za K=1, pak můžeme vyjádřit D H =log(N)/log(1/s). Fraktální geometri fraktální dimenze d. download Stížnost . Komentáře . Transkript . fraktální dimenze d. Definice - Co znamená fraktální dimenze? Fraktální rozměr je poměr pro zjišťování složitosti systému při jeho měření. Fraktální dimenze mohou být užitečné při strojovém učení (ML) jako součást snižování rozměrů, aby se změnilo, jak systémy strojového učení pracují s daty útvarů pro tuto práci je v tom, že je známa jejich teoretická fraktální dimenze a lze je poměrně snadno sestrojit (respektive sestrojit jejich aproximaci). Z těchto dů-vodů jde o ideální objekty pro testy metod odhadu fraktální dimenze a pro analýzy různých vlivů na odhad fraktální dimenze

JAZYKOVÝ FRAKTÁL | Nový encyklopedický slovník češtinyVladimír Scholtz: Fraktálne elektródy pre optoelektroniku

fraktální dimenze, Hurstova exponentu (dlouhé pamëti procesu) a entropie k popsání efektivity daného trhu. Hursttv exponent je již dlouhodobé zkoumán pro rtzné financní produkty jak Fraktální dimenze. Dimenze nebo rozměr nějakého objektu je v matematice a fyzice neformálně řečeno nejmenší počet souřadnic, které musíme znát, abychom jednoznačně určili bod tohoto objektu. Například křivka (čára) je jednorozměrná (jednodimenzionální, má dimenzi jedna). Fraktální dimenze (fractal dimension) je ústředním pojmem fraktální geometrie, teorie zavedené v roce 1977 Benoitem Mandelbrotem a publikované v monografi

fraktální dimenze. Obr. 2.1 - Aproximace pob řeží úse čkami [3] Mandelbrot, jež navázal na práci Richardsona, našel v empirickém vztahu souvislost s Hausdorffovou dimenzí, zavedl pojem fraktál a s dalšími matematiky sjednotil popis těchto struktur. Rozdíl mezi Hausdorffovou dimenzí a topologickou dimenzí vypovíd Analýza variability srdečního rytmu pomocí fraktální dimenze. Fractal dimension for heart rate variability analysis. Zobrazit/ otevřít. appendix-1.zip (248.3Kb) final-thesis.pdf (2.285Mb) review_65463.html (3.723Kb) Autor. Číhal, Martin. Vedoucí práce Janoušek, Oto. Oponen Superhologram a fraktální vzorce - holografický model světa. Podobně se vzájemně pronikají paralelní vesmíry a různé prostorové dimenze (jedna může být neviditelně přítomna v druhé). Stejně tak se mohou prolínat lidské sny - snová projekce jednoho člověka se snovou projekcí druhého člověka (pokud tyto sny. Nedávno vzrostl zájem o teorii dimenze v souvislosti s fraktální geometrií, tam se dokonce začaly používat dimenze neceločíselné; použití se objevilo nejen v přírodovědě: letos jsem na konferenci Science and Philosophy vyslechl přednášku, na níž se předváděly fraktální dimenze kreseb moderních i klasických malířů metrik a fraktální dimenze nejen z oblasti krajinné ekologie, ale i v rámci ostatních geografick÷ch vĚdních oborů. Reðerðe je zamĚĭena hlavnĚ na aplikaci tvarov÷ch metrik pĭi studiu ĭek. Teoretická část práce tedy pĭináðí úvod do problematiky krajinn÷ch metrik a fraktální dimenze

Fraktály Krpenský, Štorek, Kopalová, Srnec Obsah Co je fraktál Fraktální dimenze Typy fraktálů Mandelbrotova množina Náš program Fraktál Soběpodobný útvar Fraktální dimenze Soběpodobnostní dimenze Typy fraktálů L-Systémy Interační funkční systémy (IFS) Polynomické fraktály (TEA) Náhodné fraktály Mandelbrotova množina Nejznámější fraktál x2+c -> (x2+c)2+c. Fraktální dimenze [cd show;mz Kochsim.gif]8/32 ž13 Pˇríklad. Vypoctˇ ete fraktální dimenzi úseˇ cky o délceˇ . Odpoved':ˇ Nm= /m, D= limlog(/m)/log(1/m) = 1 Pˇríklad. Vypoctˇ ete fraktální dimenzi Kochovy kˇ ˇrivky 4 n l / 3 n l. = 1. 6 2 Pˇríklad. Vypoctˇ ete fraktální dimenzi trajektorie Brownova pohybu.

Fraktální dimenze Nůžkový mechanismus odpružené sedačky řidiče * Title: Fázové trajektorie systému 2, řádu a komplexními kořeny - lineární oscilátor Author: Petr Last modified by: Petr Created Date: 4/4/2009 9:39:23 PM Document presentation format: Předvádění na obrazovc Využití fraktální analýzy při hodnocení lomových ploch DWTT těles - Anastasia Maslova . Anastasia Maslova Diplomová práce Využití fraktální analýzy při hodnocení lomových ploch DWTT těles The Usage of Fractal Analysis in the Evaluation of Fracture Surfaces of DWTT Specimens Fraktální dimenze =Hausdorffova dimenze DH (Matematická reprezentace) de facto udává fraktálnost daného objektu. Spočítá se takto: Délka obvodu fraktálu K=NeD , měřítko s=1/N. Jestliže dosadíme za K=1, pak můžeme vyjádřit DH =log(N)/log(1/s). Fraktální geometri Výsledky Hurstova exponentu a fraktální dimenze naznačují, že se realizované volatility nechovají jako klasický Brownův pohyb. Predikční schopnost modelů založených na HMM vykazují pro některé predikční horizonty lepší výsledky než GARCH modely a jeví se proto jako konkurenceschopná alternativa při volbě. Fraktální geometrieModelování rostlin a ekosystému˚Systémy ˇcástic Fraktální dimenze uvažujme jen prostor R3 mejme objektˇ A, jehož topologická dimenze je d (d = 1 pro kˇrivku, 2 pro plochu, 3 pro t eleso)ˇ jeho míra d (A): (délka pro d = 1, plocha pro d = 2, objem pro d = 3 - vše pocítáme vˇ R3) pro jednoduché.

Obsah jednotlivých částí seriálu a galerie fraktálů - RootL-systémy: přírodní objekty i umělé artefakty - Root

fraktální dimenze. Fourierova transformace. přechod z časové do frekvenční oblasti. výkonová spektrální hustota. škálově invariantní signál. integracečasové řady +2. derivacečasové řady-2. stejná energie na každé vlnové délce Pomocí fraktální dimenze lze zjistit složitost sítě. Tato metoda je v současnosti velmi populární a diskutovaná. Bohužel se však ve výpočtech fraktální dimenze od sebe liší. V rámci této práce byl použit software Fractalyse a fraktální dimenze byla počítána pomoci Box-counting algoritmu Průměrná vážená fraktální dimenze plošky se nemění s velikostí buňky rastru ani zrnitostí krajiny. Průměrná vzdálenost k nejbližšímu sousedovi se zvyšuje p ři zvětšování buňky rastru bez ohledu na zrnitost. Index nákazy se mírn ě snižuje při snižujícím se rozlišení rastru. Inde Frantík P., Macur J.: Měření fraktální dimenze lomové plochy, Sborník přednášek semináře, Problémy lomové mechaniky UFM a FAST VUT, Brno, 2002, ISBN 80-2142129-. Frantík P., Macur J.: Special Fast Discrete Dynamic Model of Spenser Cantilever Beam, Book of Abstrakt, 2nd Workshop BRNO-WEIMAR-PRAGUE-WIEN, 2003, ISBN 80-214-2506- Z výsledků lze sledovat změnu fraktální dimenze v závislosti na čase, tj. na změně struktury pučící buňky nebo stanovit počet a poloměr buněk kvasinek za předpokladu předem definovaných podmínek

 • Osteosarkom u psa.
 • Horoskop 2018 rak laska.
 • Jak naučit štěně čůrat na podložku.
 • Vidlice rock shox boxxer.
 • Vysílačka uhf.
 • Zubař karviná fryštát.
 • Indián kostým.
 • Praktická cvičení word.
 • 40 narozeniny.
 • Istrie tipy na výlet.
 • Lego ninjago film kino.
 • Pixwords 8 pismen.
 • Eta questo.
 • Krotká sojka.
 • Veronika přezdívky.
 • Chevrolet s10 bazar.
 • Koruna pralines praha.
 • První mobilní telefon philips.
 • Domácí roztoči.
 • Svestkomerunky.
 • Tinder konverzace.
 • Autobaterie maff recenze.
 • Elektricky dirtbike.
 • Drozdi kvasnice rozdil.
 • Best free programs for photo editing.
 • Nintendo switch zelda mario.
 • Napojení vodorovné izolace na svislou.
 • Simpsonovi v angličtině.
 • Swissdent crystal.
 • Osb desky pod vinyl.
 • Srážková daň a daňové přiznání 2019.
 • Dinosaurus 2000 cz.
 • Hasičské letadlo video.
 • Scs straße 2331 vosendorf.
 • Ombre nehty bile.
 • Házení střevícem.
 • Kefír výroba.
 • Operační systém windows 10.
 • Istyle bazar.
 • Zákon o gmo.
 • Bolest nohou v noci.